Olet täällä

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus 30 op

Tule kehittämään musiikillista ja ammatillistasi osaamistasi hyvinvoinnin edistäjänä.  Yhteisömuusikkona toimit moniammatillisissa työryhmissä erilaisissa yhteisöissä, vaikkapa lasten, nuorten tai vanhusten parissa, aina erilaisten oppijoiden kanssa.

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Opinnot suunnataan korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä toimiville ammattilaisille, heidän kehittymistä ja erikoistumista tukemaan.

Kohderyhmä

Uusi erikoistumiskoulutus on tarkoitettu erityisesti musiikki-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelle (esim. musiikkipedagogi, muusikko, kirkkomuusikko, sosionomi), jolla on perustason musiikillinen osaaminen tai vastaavat taidot. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä.

Sisältö

Koulutuksessa opit soveltamaan asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikkona toimit luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä, kuten vanhustenhuollossa, kehitysvammaisten palvelutoiminnassa tai lapsi- ja nuorisotyössä. Opinnoissa profiloidutaan musiikin soveltavaan käyttöön, toimimiseen moniammatillisissa työryhmissä sekä uusien opetusmenetelmien kehittämiseen ja innovointiin.

Koulutuksen rakenne

Orientoivat opinnot 5 op

Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia itselleen realistisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Hän osaa määritellä ja kuvata yhteisötaiteen keskeiset käsitteet ja toimintatavat. Opiskelija tuntee keskeiset yhteisömuusikon toimintaympäristöt ja omaa valmiudet tavoitteelliseen ja yhteisölliseen muusikon työhön.  

Musiikillinen osaaminen, Vuorovaikutusosaaminen, Yrittäjyysosaaminen

Keskeinen sisältö

Orientoivat opinnot (1 op)

Kehittymis- / urasuunnitelma ja HEKS

 • osaamisanalyysi (SWOT) ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS) koulutuksen alussa ja kehittymisen arviointi koulutuksen lopussa.
 • omalle ammatilliselle tulevaisuudelle asetetut tavoitteet sekä analyysi, millaista osaamista em. vision toteuttaminen edellyttää.  
 • tiedonhankinta, Optima-oppimisympäristön käytön hallinta.
Yhteisömusiikki ja -taide yhteiskunnassa (4 op)

Yhteisömusiikki ja -taide käsitteenä ja toimintana.

Painopistealueet: sosiokulttuurinen innostuminen, vuorovaikutus, osallisuusteoriat ja suhde musiikkiterapiaan. Yhteisömuusikko, kulttuuriset ihmisoikeudet, tasa-arvo ja kulttuurin etiikka. Musiikki, hyvinvointi ja elämänlaatu.

Kontaktitunnit, demonstraatiot ja harjoitukset, ohjauskeskustelut, itsenäinen työskentely, projektityöskentely  ja tutustumiskäynnit.
Placements Käytännön projekti, jossa tutustutaan musiikin ja yhteisötaiteen mahdollisuuksiin.

Suoritustapa:

Verkkotyöskentely, pienryhmätyöskentelyä, itsenäinen työskentely
Kontaktitunnit, demonstraatiot ja harjoitukset 10-20 h, Ohjauskeskustelut 10-20 h, Itsenäinen työskentely 55 h, Projektityöskentely  40 h

Arviointi: Hyväksytty – Hylätty (0-S)

Toteutus: Tammikuu-huhtikuu

Syventävät opinnot 15 op

Yhteisömuusikon työkalut 5 op

Opettajat: Hanna Turunen, Mari Miettinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia yhteistyössä ryhmän jäsenten kanssa. Opiskelija kykenee ohjaamaan monimuotoisia ryhmiä erilaisissa konteksteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä eri kohderyhmille suunniteltuja interventioita eri konteksteissa sekä soveltaa taitojaan erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten ryhmien kanssa. Hän hahmottaa muusikon roolin erityispiirteitä erilaisissa yhteisömuusikon toimintaympäristöissä. Opiskelija on avoin erilaisuuden kohtaamiseen kentällä.

Keskeiset sisällöt

Ryhmässä toimimisen taidot, ryhmän ohjaaminen, itsensä johtaminen, menetelmät eri konteksteissa, erilaisuuden kohtaaminen kentällä, sosiaalipedagogiikan perusteet, vuorovaikutus ja kontakti (sanaton viestintä, ilmeet, eleet), draamapedagogiikka ja musiikkiterapian perusteet.

Toteutustavat:

Verkkotyöskentely, pienryhmätyöskentelyä, itsenäinen työskentely

Suoritustapa:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja työskentelyyn, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arviointi: Hyväksytty – Hylätty

Toteutus: Tammikuu-huhtikuu

Musiikillisten valmiuksien vahvistaminen 5 op

Opettajat: Marko Salmela, Elina Lehikoinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee monipuolisesti improvisoimaan rytmiikkaa ja kehollisuutta hyväksikäyttäen. Opiskelija pystyy hyödyntämään useita eri instrumentteja työssään yhteisömuusikkona. Hänellä on tutkiva asenne omien instrumenttivalmiuksiensa kehittämiseen itsenäisesti.

Keskeiset sisällöt

Rytmiikan, improvisaation ja kehollisuuden perustaidot. Täydentävät instrumenttiopinnot.

Toteutustavat:

Lähiopetus, verkkotyöskentely, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäinen työskentely

Suoritustapa:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja työskentelyyn, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arviointi: Hyväksytty – Hylätty

Toteutus: Maalis-Toukokuu, kontaktit pe 8 h/pv: maaliskuu 8 h, huhtikuu 2x8h, toukokuu 6 h = 30 h, itsenäinen työskentely 105 h

Musiikin soveltava käyttö yhteisömuusikon työssä 5 op

Opettajat: Marko Salmela, Pekka Toivanen, Susanna Laukkanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kommunikoida musiikilla ja luoda äänimaailmoja luovasti sekä käyttäen hyväkseen musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Opiskelija osaa musisoida korvakuulolta. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan osallistavaa musiikillista toimintaa erilaisissa konteksteissa. Opiskelija osaa toimia monialaisessa työryhmässä. Hän osaa hyödyntää draamallisia työtapoja työssään.

Keskeiset sisällöt

Musiikkiteknologian perusteet. Improvisaatio- ja draamaharjoituksia. Moniammatillinen työskentely.

Toteutustavat:

Lähiopetus, verkkotyöskentely, pienryhmätyöskentely, työelämän kanssa suoritettava työskentely

Suoritustapa:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja työskentelyyn, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arviointi: Hyväksytty – Hylätty

Toteutus: Touko-Marraskuu kontaktit pe: toukokuu 2 h, elokuu 8 h, syyskuu 8 h, lokakuu 8 h, marraskuu 8h = 34 h, itsenäinen työskentely 100 h

Kehittämisprojekti 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia yhteisössä päämäärätavoitteisten projektien suunnittelijana, tuottajana ja toteuttajana. Hän kykenee soveltamaan uutta tietoa ja menetelmiä sekä yhdistämään eri alojen tietoa projektityöskentelyn vaatimalla tavalla. Opiskelijalla on mentorointiosaamista.

Suoritustapa:

Opiskelija valitsee aiheeksi työyhteisölle tai toimintaympäristölle soveltuvan kehittämiskohteen. Hän suunnittelee, toteuttaa ja raportoi työelämään sidoksissa olevan kehittämisprojektin. Projekti perustuu erikoistumiskoulutuksen profiilin käsitteisiin, menetelmiin ja tietoihin. 

Projektin osia ovat:

 • työyhteisön, toimintaympäristön tai toiminnan nykytilan selvittäminen
 • kehittämistavoitteiden määrittäminen
 • kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja tulosten analyysi
 • tulosten ja kehittämisehdotusten esittely

Kehittämisprojektin portfolio sisältää:

 • raportin projektista ja sen tuloksista
 • projektiin liittyvät dokumentit tai projektin aikana tuotettu materiaali
 • reflektointi, jossa omaa toimintaa arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä alan ammatillisessa kirjallisuudessa esitettyihin näkemyksiin  

Toteutustavat:

Lähi- ja verkko-opetus. itsenäinen työskentely, työelämäyhteisössä oppiminen, vertaisoppiminen. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.
Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Arviointi

Portfolion kirjallinen arviointi Työpaikkaohjaajan ja opettajaohjaajan kirjalliset palautteet.
Hyväksytty-Hylätty

 

Oppimistavoitteet

 • Tunnet yhteisötaiteen lähtökohtia ja menetelmiä sekä osaat hyödyntää alan tutkimustietoa. Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällöllisesti ja menetelmällisesti elämyksellistä musiikkitoimintaa.
 • Toimit sosiokulttuurisen innostamisen ja osallistavan taiteen tavoitteiden mukaisesti - asiakaslähtöisesti ja eettisesti.
 • Opit analysoimaan ja arvioimaan asiakastyön menetelmiä ja kehittämään niitä omassa työssäsi. Hahmotat kansallisia ja kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja verkostoja.
 • Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistasi sekä hahmottamaan erilaisia työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuuksia.

Toteutus

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä Centrian, Jyväskylän, Metropolian, Savonian, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Ajankohta

Hakuaika: 25.9. - 8.10.2017
Valintakokeet: 2. - 3.11.2017
Opintojen kesto: 11.1.2018 - 11.1.2019

Lähipäivät Kuopiossa
18. - 19.1.2018
8. - 9.2.2018
22. - 23.3.2018
19. - 20.4.2018
17. - 18.5.2018

Hinta

30 € / opintopiste

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena erityisavustuksella. Sen vuoksi 30 opintopisteen koulutuksen kustannukset ovat tammikuulla 2018 aloittavalle opiskelijalle vain 900 €.

Hakeminen

Hakuaika: 25.9. - 8.10.2017

Hakuaika päättynyt.

Valintakokeet 2. - 3.11.2017

Ennakkotehtävä* hakuaikana 20 p.
Soitto- ja/tai laulunäyte (10 min) 40 p. 
Ryhmätehtävä (20 min) 20 p. 
Yksilöhaastattelu (10 min) 20 p.

Kukin tehtävä on suoritettava hyväksytysti (vähintään 50 % pisteistä).

Ennakkotehtävä*

Huom.! Ennakkotehtävä liitetään 18.9. tällä sivulla aukeavaan hakulomakkeesen! Sekä hakemuksen että ennakkotehtävän tulee olla ammattikorkeakoulussa hakuajan päättymiseen mennessä (8.10.2017 klo 24).

Portfolio tai muu kooste, jolla kuvaat tähän asti tekemääsi (mieluiten sähköisenä, esim. kotisivut).
Reflektiotehtävä, jossa visioit tulevaisuuttasi koulutuksen jälkeen.Olet valmistunut yhteisömuusikko-koulutuksesta ja saanut sen myötä työtehtäviä, jotka ylittävät kaikki odotuksesi. Kerro mitä teet ja kenen kanssa toimit. Mitä yhteisömuusikon työ merkitsee sinulle? Miten koulutus on auttanut sinua tähän tilanteeseen?
Kuvaus, jossa kerrot nykyiset osaamis- ja oppimistarpeesi syventymiskohteen alueella.
Alustava suunnitelma kehittämisprojektista, jonka voisit toteuttaa 10 opintopisteen laajuisena vuoden aikana Yhteisömuusikko-opinnoissa.

Kenelle projekti on suunnattu?
Mitkä ovat projektin tavoitteet?
Miten tavoitteisiin päästään?
Ketkä ovat yhteistyökumppaneita?
Perustele projektin merkityksellisyys.

Lisätiedot

Sari Mokkila-Karttunen, koulutusvastuupäällikkö
sari.mokkila-karttunen@savonia.fi

Mari Miettinen, lehtori
mari.miettinen@savonia.fi

Marko Salmela, lehtori
marko.salmela@savonia.fi

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr