Olet täällä

Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus

Agrologiksi Iisalmessa

Agrologiksi Iisalmessa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan agrologiksi (ylempi AMK)

1.

Kokonaisvaltaista osaamista

Opit maaseutuelinkeinon huomispäivän liiketoiminta-ajattelun.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Työelämäläheisyys

Savoniassa opinnot suoritetaan aina lähellä työtä. Luonnollisesti.

Koulutuksen nimi: Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Agrologi (ylempi AMK)
Laajuus: 60 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus  
Aloituspaikat: 5
Lähipäivät: Syksy 2019 : 6.-7.9., 2.-4.10., 30.10.-1.11. ja 27.-29.11.2019 ja Kevät 2020: 22-24.1., 12-14.2., 11-13.3., 1-3.4. ja 6-8.5.2020

Koulutuksen tavoite

Suomalainen maaseutu ja siellä oleva elinkeinotoiminta muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Muutoksesta huolimatta laadukkaan ja turvallisen ravinnon ja sen raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä myös jatkossa. Tärkeitä tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, teknologiset ratkaisut, ympäristöstä ja ruokaketjun turvallisuudesta huolehtiminen, toisiaan täydentävät maaseutuelinkeinot ja myös kokonaisuutena elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa tietojasi ja taitojasi mm. uudistavaan johtamiseen, teknologisten ratkaisujen mahdollisuuksiin, verkostomaiseen työskentelyyn ja maaseutuyrityksen liiketoiminnan uudistamiseen liittyen.

Koulutuksen suoritettuasi osaat tunnistaa maaseutuyritysten ja muiden organisaatioiden kehittämistarpeita, ja sinulla on kyky kehittää maaseutuyritysten liiketoimintaa ja luoda niihin liittyviä uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi koulutus harjaannuttaa sinut ennakoimaan maaseutuelinkeinoissa tapahtuvia muutoksia ja toimimaan alan kehittäjänä.

Opintojen päätyttyä sinulla on entistäkin vahvempi ammatti-identiteetti, sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun hyväksi.

 

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa Agrologin (AMK) tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto kuten Hortonomi (AMK), Metsätalousinsinööri (AMK), Ympäristösuunnittelija (AMK) tai maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK) tai maisteri (MMM) sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus luonnonvara-alalta. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu luonnonvara-alan työkokemus.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden (36 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2019). Työkokemukseksi hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu luonnonvara-alan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL- tai MYEL- vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, josta näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika, jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

 

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Kesän lisähaussa opiskelijat valitaan esseiden ja haastattelun perusteella.

Lue alla olevat materiaalit. Kirjoita niistä ohjeen mukaan suomenkielinen ja englanninkielinen essee. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että molemmat esseet palautetaan printattuna valintahaastattelussa. Molemmissa esseissä tulee hyödyntää kumpaakin alla annettua materiaalia.

Haastattelut järjestetään 9.8.2019 klo 9 alkaen Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen kampuksella (Haukisaarentie 2) tai tarvittaessa etäyhteyden välityksellä. Haastattelusta voi saada enintään 40 pistettä. Haastattelusta on saatava vähintään 10 pistettä. Tarkempi haastatteluaika lähetetään spostilla 8.8.2019.

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta. Ruoka 2030. Suomi -ruokaa meille ja maailmalle. 2017. MMM.

Ote julkaisusta: Agriculture and food sector in Finland 2018. 2018. Jyrki Niemi ja Minna Väre (eds.). Natural Resources and bioeconomy studies 35/2018. (luku 1: Operating environment in agriculture ja luku 4: Structural development and economic situation of agriculture eli sivut 1-26 ja 60-72).

Mikä on essee?

Essee on pohdiskeleva, lähdekirjallisuuteen perustuva, mutta ei lähdekirjallisuutta kopioiva kirjoitelma. Hyvä essee on johdonmukainen, sujuva ja selkeä. Esseen tarkoituksena on osoittaa kirjoittajan aiheeseen perehtyneisyys, kuitenkin sen on oltava siinä määrin yleistajuinen, että lukija voi laajemmin taustaa tietämättä ymmärtää lukemansa. Esseen tarkoitus on kuvata käsiteltävää aihetta, analysoida, arvioida ja vertailla eri lähteitä sekä luoda lopuksi synteesi aineistoon ja omaan ajatteluun perustuen.

Suomenkielinen esseen ohjeet

Kirjoita annettujen materiaalien pohjalta suomenkielinen essee (400 – 450 sanaa, mikä tarkoittaa noin 1,5 – 2 sivua koneella kirjoitettua tekstiä) aiheesta: Suomalaisen maatalouden tulevaisuusnäkymät

Esseen (max 40 pistettä) arviointiperusteena on lähdekirjallisuuden hyödyntäminen ja sisällön ilmaiseminen omin sanoin, esityksen loogisuus ja rakenne sekä kieliasu. Plagioitu teksti hylätään.

Englanninkielinen esseen ohjeet

Kirjoita annettujen materiaalien pohjalta englanninkielinen essee (laajuus on 150 – 200 sanaa, mikä tarkoittaa noin 1 sivu koneella kirjoitettua tekstiä) aiheesta: International opportunities for Finnish agriculture

Esseen (max 20 pistettä) arviointiperusteena on sisältö, rakenne ja tyyli sekä kieliasu. Plagioitu teksti hylätään.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Kesän aikana koulutusalojen yhteyshenkilöt eivät ole tavattavissa. Mikäli sinulla on kysyttävää lisähausta, ota yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut@savonia.fi). Hakijapalvelut palvelee 29.7. alkaen.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei luonnonvara-alan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu maaseudun kehittämiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Koulutuksen sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 opintopisteen laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaasi lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelu aloitetaan lähipäivillä 6.-7.9.2019. Syksyn 2019 muut lähipäivät ovat 2.-4.10., 30.10.-1.11. ja 27.-29.11. Kevään 2020 lähipäivät (ke-pe) ovat alustavasti viikoilla 3,7,11,15 ja 19.

Tutkinnon pakollisissa ammattiopinnoissa (20 op) keskityt maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Pakolliset ammattiopinnot toteutat tiimiopintoina todellisen maaseutuyrityksen kehittämistapauksessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valinnaisissa opinnoissa (10 op) voit suunnata osaamistasi omien tavoitteidesi ja urasuunnitelmiesi mukaan.

Opintojen rakenne

  • Yhteiset opinnot 10 op
  • Alakohtaiset ammattiopinnot 20 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti.

YAMK-opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä kehittämis- ja tutkimusprosesseja, jotka tuottavat uutta soveltavaa tietoa ja innovatiivista osaamista. Kehittämistehtävän avulla pyritään tuottamaan uusia työelämää lähellä olevia tutkimuksellisia ratkaisuja ja uudistamaan työelämän käytäntöjä sekä syventämään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta.

Opinnäytetyön kohdeorganisaatio toimii opinnäytetyön oppimis- ja tutkimus- ja kehittämisympäristönä. Kohdeorganisaatio voi olla esim. oma työpaikka, tilaajayhteisö tai tutkimus- ja kehittämishanke.

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä (800 t). Opiskelijan työmäärään sisältyvät itsenäinen työskentely, seminaarit (työsuunnitelman ja valmiin työn esittely) ja ohjauskeskustelut.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Koulutus antaa sinulle kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin työtehtäviin. Koulutus antaa erityisen hyvät valmiudet maaseutuyritysten ja alalla toimivien organisaatioiden kehittämiseen.

Tehtävänimikkeitä

Maatalousneuvoja
Yrittäjä
Koulutuspäällikkö
Kouluttaja
Koulutussuunnittelija

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyyden ymmärtäminen on osa maaseudun kehittämisen kokonaisuutta, ja mm. opinnäytetyössäsi sinun tulee tarkastella kehittämisteemaa myös kansainvälisyyden näkökulmasta. Lisäksi sinun tulee sisällyttää opintoihisi vähintään viiden opintopisteen verran vieraskielisiä opintoja. Yhteisönä Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen, ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Merkittävän osan opinnoistasi teet todelliselle maaseutuyritykselle, kehittämistehtävänä jonka laaditte tiimityönä. Opinnäytetyöt ovat hankkeistettuja, eli niillä tulee olla toimeksiantaja, ja niissä paneudutaan todelliseen elinkeinoelämän kehittämistilanteeseen.

Tutkimuksen painopisteet

Luonnonvara-ala on osa Savonian Alkutuotanto ja elintarvikkeet –painoalaa, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, pääset osaksi painoalan toimintaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Jatko-opintomahdollisuuksista yliopistoissa päättävät kunkin yliopiston tiedekunnat itsenäisesti.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan suomen kielellä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta (muita kuin kieliopintoja).

Hakuaika
Kesän 2019 lisähaku: 1.-7.8.2019

Miten hakea?
opintopolku.fi

Lisätietoja:
Katja Valtanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6603

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Luonnonvara-ala

Opetussuunnitelma
Agrologikoulutus

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube