Olet täällä

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, full-time studies

Ota askel kohti kansainvälisiä teknologiaprojekteja

Ota askel kohti kansainvälisiä teknologiaprojekteja

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Työtä lähellä ja kauempaakin

Itä-Suomen yritysmaailmaa rikastaa vahva teknologia-alan osaaminen, joka tunnetaan ulkomailla asti.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Opinnoista yhä suurempi osa toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa.

Koulutuksen nimi: Mechanical Engineering
Tutkintonimike: Bachelor of Engineering
Laajuus: 240 op
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30
Opetuskieli: Englanti

Koulutuksen tavoite

Itä-Suomessa on erittäin vahvoja teknologia-alan yrityksiä, joiden tuotteet ovat tunnettuja ympäri maailmaa. Mechanical Engineering –tutkinto-ohjelma kouluttaa osaajia näihin korkean teknologian yrityksiin, kansainvälisten teknologiaprojektien johto- ja asiantuntijatehtäviin. Asiakkaiden ja toimitusverkostojen kanssa toimiminen on eri alojen ammattilaisia koskevaa yhteistyötä, joka vaatii niin tehtävän hoitoon kuin tiimityöskentelyyn liittyviä tietoja ja taitoja, asennetta ja työkaluja. Mechanical Engineering on monipuolinen opintokokonaisuus sekä konetekniikan että tuotantotalouden asiantuntijatehtäviin.

Mechanical Engineering –tutkinto-ohjelmasta valmistuvan insinöörin (amk) tarvitsema teknologiaosaaminen keskittyy konealan tuotesuunnitteluun ja tuotantotekniikkaan. Vastaavasti yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueet, kuten projektijohtaminen, hankinnat, toimitusketjut, taloushallinto ja laadunhallinta sekä, myynti, ovat olennainen osa opintoja.

Tärkeä osa koulutusta on harjaantua toimimaan erilaisissa verkostoissa tuloksekkaasti. Mechanical Engineering -insinöörinä pystyt huolehtimaan itsesi jatkuvasta kehittämisestä, omaat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisutaidot. Myös kansainvälisyysosaaminen on keskeinen osa koulutusta. Tutkinnon suorittaneet ovat korkeatasoisia kansainvälisiä tiimipelaajia.

Savonian Mechanical Engineering -koulutuksessa pääset opiskelemaan englanninkielellä kansainvälisessä ohjelmassa ja saat hyvät mahdollisuudet kansainvälisen työharjoittelun sekä opinnäytetyön suorittamiseen.

 Löydät meidät myös Instagramista @savonia_uas_mecheng

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja haastattelun perusteella. Valintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Valintakoe ja haastattelu toteutetaan verkon välityksellä.

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse. 
 

 • Valintakoe (matematiikka, fysiikka/kemia, motivaatio)
  • Alin hyväksytty pistemäärä 20 p, enimmäispistemäärä 70 p
  • Hakijat, jotka saavat korkeimmat pisteet valintakokeesta, kutsutaan haastatteluun.
    
 • Haastattelu
  • Alin hyväksytty pistemäärä 10 p, enimmäispistemäärä 30 p

Valintakoetta ja haastattelua varten tarvitset tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kamera, sekä internetyhteyden.

Savonia on mukana tekniikan alan vieraskielisten koulutusten valintakoeyhteistyössä niiden ammattikorkeakoulujen kanssa, jotka käyttävät verkkovalintakoetta opiskelijavalinnassa. Valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lisätietoja lukuvuosimaksusta löydät täältä.

Pääaineen valinta

Mechanical Engineering -tutkinto-ohjelma on osa Savonian konealan koulutuskokonaisuutta. Opinnoissasi suuntaudut tuotantolouteen ja siinä erityisesti projektijohtamiseen ja verkosto-osaamiseen. Näin ollen erillistä suuntautumista ei tarvitse tehdä.

Mechanical Engineering -opetustarjonnan lisäksi voit valita henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi Savonian laajasta tarjonnasta 15 opintopisteen verran muita tulevaa ammattiasi tukevia opintoja. Sen lisäksi sinulla on hyödynnettävänäsi laajan kansainvälisen partneriverkostomme opetustarjonta ja voit omilla projektityö-, työharjoittelu- ja opinnäytetyövalinnoillasi vaikuttaa olennaisesti osaamisesi suuntaamiseen.

Koulutuksen sisältö

Insinöörinä tarvitset hyvät matemaattis-luonnontieteelliset sekä tuotekehityksen ja -suunnittelun, tuotantotekniikan perustaidot, jotka opiskellaan parin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ne luovat vahvan pohjan teknologiaosaamiselle, joka konealan opinnoissasi on avainasemassa. Tuotantotalouden opinnoissa opiskelet monipuolisesti yrityksen eri toimintoja, kuten taloushallinnon ja toimitusketjun prosesseja Erityisenä painopisteenä opinnoissasi on projektiliiketoiminta, johon liittyy mm. prosessi-, projekti- ja muutosjohtamisen periaatteiden ja menetelmien hallinta. Nämä opinnot suoritat kahden viimeisen vuoden aikana.

Projektimainen työskentely on oleellinen osa koulutuksesi toteutusta, jossa opit insinöörille tarpeellisia taitoja ja työelämävalmiuksia. Kansainvälinen toiminta, verkostoituminen, hajautetut projektit ja korkeat tulostavoitteet vaativat hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, joita kehität projektityöskentelyssä.

Opintojen rakenne

Tutkintosi laajuus on 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Se koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, projektiopetuksesta sekä harjoittelusta. Osaan opinnoistasi voi liittyä myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta.

Ammattiin perehtyminen 60 op

 • tuotantotekniikan ja tuotesuunnittelun perusteet
 • projektitoiminnan perusteet, toiminta projektissa
 • vuorovaikutus- ja kansainvälisyystaidot
 • matematiikka ja luonnontieteet
 • harjoittelu

Osaamisen kehittäminen 60 op

 • tuotantotekniikan ja tuotesuunnittelun perusteet
 • matemaattisten taitojen kehittäminen
 • tuotekehitysprojekti ja sen haasteet
 • kielet
 • yrittäjyys ja liiketoiminta
 • harjoittelu

Osaamisen syventäminen 60 op

 • projektijohtamisen ja -hallinnan työkalut
 • kansainvälisen liiketoiminta, myynti ja markkinointi
 • laadunhallinta
 • logistiikka ja sen osa-alueet
 • yrityselämälähtöinen projekti ja sen johtaminen
 • vapaasti valittavat opinnot oman valintasi mukaan
 • harjoittelu

Osaamisen soveltaminen 60 op

 • toimitusprojektin hallinta ja ohjaus
 • myynti ja markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • toimitusketjun hallinta ja verkostot
 • vapaasti valittavat opinnot oman valintasi mukaan
 • opinnäytetyö

Bachelor of Engineering, Mechanical engineering, Structure of studies

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.
Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.

b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.

Uramahdollisuudet

Mechanical Engineering -opinnot suorittaneena insinöörinä (Bachelor of Engineering) sinulla on useita eri uramahdollisuuksia. Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti tekniikkaa ja liiketoiminnan eri osa-alueita, mikä mahdollistaa työllistymisen vaativiin tehtäviin. Opinnot ja harjoittelut auttavat sinua oman urapolkusi ja kiinnostuksen kohteittesi löytämisessä.

Mechanical Engineering -tutkinnon suorittaneet insinöörit työllistyvät niin asiantuntija- kuin esimies/johtotehtäviinkin, joihin liittyy yleensä toiminnansuunnittelua ja kehittämistä sekä usein myös liiketalouden osaamista vaativia tehtäviä, mm. teknisten tuotteiden ja palveluiden myyntitehtäviä.

Valmistuttuasi voit työllistyä yritysten lisäksi myös julkisorganisaatioiden, kuten valtion ja kuntien tehtäviin. Myös kolmannen sektorin toimijat, kuten erilaiset järjestöt työllistävät Mechanical Engineering -insinöörejä.

Tehtävien monipuolisuutta on kuvattu myös havainnollisella kuviolla: Tehtävien monipuolisuus.

Mechanical Engineering Uramahdollisuudet

Kansainvälistyminen

Mechanical Engineering -opiskelijoiden ryhmä on kansainvälinen. Suomalaisten lisäksi ryhmässä on useista eri maista tulleita opiskelijoita, joten toimiminen monikulttuurisessa ryhmässä tulee sinulle tutuksi jo opintojesi aikana.

Tutkinto-ohjelmassa opiskeleville suositellaan kansainvälistä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoa. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Windesheimissa Hollannissa. Kokonaisuudessaan Savonialla on ulkomaisia korkeakoulukumppaneita yli 30 eri maassa.

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin seminaareihin ja kansainvälisiin kesäkursseihin sekä yhteistyöprojekteihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teknologiateollisuus on erittäin merkittävä toimiala Pohjois-Savossa 1,7 miljardin €:n liikevaihdolla (vienti 800 milj. €), ja sitä kautta se luo hyvät mahdollisuudet myös työelämäläheiselle insinöörikoulutukselle alueellamme. Yhteensä se työllistää alueella n. 9 000 työntekijää (väillisesti 13 500 työpaikkaa). Monet alueen yritykset ovat oman alansa kansainvälistä kärkeä. Näiden keskeinen osaaminen on keskittynyt hyötyajoneuvoihin (esim. metsä-, kaivos- ja paalutuskoneet) ja energiateknologiaan (esim. voima- ja biotuotelaitokset). Savonian konetekniikan koulutus toimii yhteistyössä alueen teollisuusyritysten kanssa osallistuen niiden tutkimus-, kehittämis- ja innovointityöhön.

EUR-ACE arvioinnissa Savonian koneosasto sai kiitosta kiinteästä ja aktiivisesta yhteistyöstä yritysten kanssa. Opiskelijat tekevät usein opintojaksojen harjoitustöinä selvityksiä ja kehittämissuunnitelmia yrityksille.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian koneala toteuttaa vahvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) yhteistyössä alueen yritysten ja muiden korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksen tärkeimmät painopisteet ovat tuotanto- ja materiaaliteknologiassa sekä digitaalisessa koneenrakennuksessa, joiden kautta toiminta linkittyy Savonian valitsemiin painoaloihin.  Tuotantotalouden puolella kehitystyön painopiste on ECP- (Engineering-Procurement-Construction) projekteissa eli suurissa toimitusprojekteissa sekä prosesseissa ja toimitusketjuissa. Kehittämistoiminta näkyy myös opiskelijoiden arjessa projekti- ja opinnäytetöiden kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulusta valmistuneena insinöörinä sinulla on mahdollisuus suorittaa ylempi amk-tutkinto (YAMK) työn ohella. Ylempi amk-tutkinto antaa kelpoisuuden virkoihin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Haku on vuosittain yhteishaun aikana ja opiskelun kesto vuodesta kahteen.

Insinööritutkinnon suorittaneena sinulla on mahdollisuus myös hakea suoraan opiskelemaan diplomi-insinöörin tutkintoa (120 op). Tällöin insinööritutkinto korvaa kandidaattivaiheen. Tämä väylä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville, jolloin opinnot kestävät noin kaksi vuotta.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on englanti.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube