Olet täällä

Bioanalyytikko (ylempi AMK) / Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, monimuotototeutus

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan bioanalyytikoksi/röntgenhoitajaksi (ylempi AMK)

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Koulutuksen nimi: Bioanalytiikan ja radiografian kliininen asiantuntija
Tutkintonimike: Bioanayytikko (ylempi AMK)/ Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 90 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus, Lähiopetuspäivät: 6. - 7.9., 11. - 12.10, 15. - 16.11.2019 ja 17. - 18.1.2020. Lisäksi tapaamiset verkossa, katso päivät kohdasta Kouluksen sisältö.
Aloituspaikat: 5

Koulutuksen tavoite

Bioanalyytikko/röntgenhoitaja Kliininen asiantuntija koulutus antaa pätevyyden terveysalan asiantuntijatehtäviin. Saat valmiudet alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, johtamiseen sekä asiantuntijana työskentelyyn. Tulevaisuudessa diagnostisten alojen asiantuntijoita tarvitaan enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Opinnoissasi painottuu työelämäläheisyys. Esimerkiksi opinnäytetyön aihetta valitessa voit huomioida oman työn ja työyhteisön kehittämistarpeet ja suunnata opinnäytetyön aiheen sen mukaisesti. Lisäksi kaikissa oppimistehtävissä pääset käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltamaan opittuja asioita käytännön työelämään.

Koulutus on sinulle hyvä valinta, jos olet suorittanut AMK-tasoisen bioanalyytikko- ja/ tai röntgenhoitajakoulutuksen ja olet motivoitunut kehittämään omaa osaamistasi ja ammattialaasi. Vaihtoehtoisesti sinulla voi olla muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voi hakea, mikäli on suorittanut jonkin seuraavista korkeakoulututkinnoista: Bioanalyytikko (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), FM biokemia, FM biotekniikka, DI Biotekniikka, FM Kemia, THM tai TtM liikuntalääketiede. Hakukelpoisuuden antaa myös opistoasteen laboratoriohoitajan tai röntgenhoitajan tutkinto, jos hakijalla on tämän jälkeen suoritettu korkeakoulututkinto (miltä tahansa alalta). Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kolme vuotta (36 kk) työkokemusta bioanalytiikan alalta tai röntgenhoidon alalta kliinisestä radiografiasta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2019). Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen laboratoriohoitajan tai röntgenhoitajan tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus bioanalytiikan alalta tai kliinisestä radiografiasta.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

 

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Kesän lisähaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Lähetä valmis ennakkotehtävä sähköpostin liitteenä 7.8.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista. Kirjoita otsikkokenttään "Ennakkotehtävä Bio/Rtg YAMK".

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Kesän aikana koulutusalojen yhteyshenkilöt eivät ole tavattavissa. Mikäli sinulla on kysyttävää lisähausta, ota yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut@savonia.fi). Hakijapalvelut palvelee 29.7. alkaen.

Opiskelijavalinnan yleisperiatteet

Pääaineen valinta

Alakohtaiset ammatilliset opinnot ovat 30 op. 

Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettajat yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Bioanalytiikan / radiografian kliinisen asiantuntijan yamk-koulutuksessa vahvistetaan kliinisen laboratoriotyön ja/tai kliinisen radiografian asiantuntijaosaamista. Bioanalyytikon ja röntgenhoitajan kliinisen asiantuntijan kompetenssit sisältävät osaamisalueet, joita ovat kliininen asiantuntijaosaaminen, osaamisen kehittäminen kliinisessä työssä sekä laatu- ja potilasturvallisuusosaaminen. Työ voi toteutua asiakkaan kliinisen tutkimisen, laboratorio-, isotooppi-, kuvantamis- tai sädehoitoyksikön työn kehittämisen tasolla sekä organisaation ja hallinnollisen järjestelmän parissa.

Yhteisissä valinnaisissa opinnoissa opiskelijaa tuetaan kliinisen asiantuntijuuden kehittymisessä kunkin oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa vahvistetaan myös opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu kohdan ”Opintojen rakenne” kuviossa.

Ensimmäisen lukuvuoden lähipäivät ovat 6. - 7.9., 11. - 12.10, 15. - 16.11.2019 ja 17. - 18.1.2020. Lisäksi tapaamiset verkossa, Zoom-yhteydellä, klo 16.00. Syksyn verkkotapaamiset ovat 12.9., 2.10., 6.11. (bioanalyytikot), ja 27.11.2019 klo 15.30 alkaen. Kevään verkkotapaamiset ovat 15.1., 28.1., 5.2., 19.2. klo 15.30 alkaen, 4.5. ja 13.5.2020 klo 15.30.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne koostuu alakohtaisista ammatillisista opinnoista (30 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja yhteisistä opinnoista (30 op). Pakolliset opinnot on merkitty rakennekuvaan valkoisella pohjalla. Tähdellä* merkityt yhteiset opinnot ovat tarjolla myös englanninkielisenä verkkototeutuksena. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää keskimäärin 2 vuotta. Opintojen rakenteeseen voit tutustua oheisen kuvion kautta.

Kuviossa*:llä merkitty opintojakso tarjolla myös englanninkielisenä verkkokurssina.

Kliininen asiantuntija, röntgenhoitaja / bioanalyytikko (YAMK), Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi myös opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Uramahdollisuudet

Kliinisen asiantuntijakoulutuksen jälkeen työskentelet diagnostisten alojen erilaisissa asiantuntija-, johtamis-, tutkimus-, tai kehittämistehtävissä ja vastaat työelämän kasvaviin osaamisvaatimuksiin.

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana niin kielitaidon kuin kulttuurinkin osalta. Opintojen aikana suoritat useita englanninkielisiä opintojaksoja. Savonia on monikulttuurinen, kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on aika ajoin tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy valitun painoalan, Soveltava hyvinvointiteknologian, sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Siten jatko-opintomahdollisuudet ovat yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä.

Hakuaika
Kesän 2019 lisähaku: 1.-7.8.2019

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Koulutuksen sisältö: Anssi Mähönen (BIO) 044 785 6461 Pirjo Leppäsaari (RTG) 044 785 6495
Hakeminen Mirja Halonen 044 785 6412 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)savonia.fi

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube