Olet täällä

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Suuntaa mielenkiintoiselle tekniikan alalle

Suuntaa mielenkiintoiselle tekniikan alalle

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Monipuoliset suuntautumis- mahdollisuudet

Talotekniikka ja sähkönjakelu sekä sähkökäytöt ja automaatio.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Pääset kehittämään projektityötaitoja, luovuutta ja loogista ajattelukykyä oikeassa työympäristössä.

Koulutuksen nimi: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 40 (ensikertalaisille 32)

Koulutuksen tavoite

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti sekä teollisuuden että yksityistalouksien tarpeet huomioiden.

Sähköalan insinöörinä osaamisesi näkyy monella yhteiskunnan osa-alueella. Jos valintasi on sähkötekniikka, olet keskeisessä asemassa mm. sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. Valmistuttuasi voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Pelkät tekniset tiedot ja taidot eivät kuitenkaan riitä, vaan opintojen aikana opit myös projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta elämänikäiseen opiskeluun.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 12 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 12 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 16 AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Savonia järjestää AMK-valintakokeet 2. - 4.6.2020 aamupäivällä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

HUOM! COVID-19 Koronaepidemian vuoksi AMK-valintakokeen toteutukseen on tullut muutoksia. 

AMK-valintakoe muuttuu yksivaiheisesta kaksivaiheiseksi. Kokeen sisältö ei muutu.

Kokeen ensimmäinen vaihe järjestetään digitaalisena etäkokeena 4.6.2020. Koe järjestetään aamupäivällä ja iltapäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi aamupäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen aamupäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi iltapäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen iltapäivällä.

Kokeen toinen vaihe järjestetään kampuksella lähikokeena 23.-25.6.2020. Lähikokeeseen lähetetään erikseen kutsu, josta käy ilmi hakijan koepaikka ja –aika. Kummankaan kokeen ajankohtaa hakija ei voi itse valita eikä sitä muuttaa.

Kokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi –sivustolta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan ne hakijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet kokeen ensimmäisessä vaiheessa. Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin päivätoteutuksen toisen vaiheen kokeeseen kutsutaan 48 hakijaa. 

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Ensimmäinen opintovuotesi on yhteinen kaikille sähköalan opiskelijoille. Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi tulet valitsemaan haluamasi suuntautumisvaihtoehdon, joita Savoniassa ovat:

  • talotekniikka ja sähkönjakelu
  • sähkökäytöt ja automaatio

Opintojen alussa on pääosin yhteisiä opintoja. Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opinnoissa on suuntautumisvalintaan liittyviä opintoja yhteisten opintojen lisäksi.

Opintojen aikana tulet rakentamaan henkilökohtaisen oppimispolun, jota tukevat sekä ohjaus- että opetushenkilöstömme, kuin myös erilaiset vertaisryhmät. Muiden opiskelijoiden tavoin sinulle nimetään henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajaksi.

Pätevyys

Jos olet valinnut talotekniikan ja sähkönjakelun tai sähkökäyttöjen ja automaation suuntautumisvaihtoehdon, opintoihisi sisältyy tarvittava määrä sähköalan opintoja, joiden perusteella sinut katsotaan päteväksi valvomaan ja tekemään itsenäisesti koulutustasi vastaavan alan sähkö- ja käyttötöitä.

Opintosi sisältävät myös perehtymisen ja osallistumisen sähköturvallisuustutkintoon. Sähköalan insinööritutkinto, suoritettu sähköturvallisuustutkinto ja työkokemus valmistumisesi jälkeen antavat sinulle mahdollisuuden hakea sähköpätevyyttä, joka on edellytys mm. sähkötöiden johtajan tehtäviin yrityksissä. Koulutuksen sisältö täyttää myös talotekniikan sähkösuunnittelijan pätevyysvaatimukset.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti.

Talotekniikka ja sähkönjakelu:

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät sinut asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelun aikana tutustut sähköasennuksiin, kiinteistöjen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin sekä moderneihin suunnitteluohjelmistoihin. Opintoihisi kuuluu älytalotekniikka, millä tarkoitetaan tietojärjestelmien avulla tehtävää kiinteistöjen laitteiden valvontaa, ohjauksia sekä mittauksia, esimerkiksi sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjausta ja käyttöä. Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sinut sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen.

Sähkökäytöt ja automaatio:

Sähkökäyttöjä ovat sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen. Niiden avulla voidaan esimerkiksi liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon tai käyttää vaikkapa vesipumppua. Teollisuudessa ja energiantuotannossa sähkömoottoreiden ohjaukset ja toimintojen automatisointi ovat avain asemassa. Suuntautumisvalinnan opinnot tarjoavat kattavat tiedot sekä käytännön harjoituksia sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, teollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatiolaitteista sekä automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista. Valmistuvat insinöörit perehtyvät myös uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikkoihin.

Opintojen rakenne

Sähkötekniikan insinööriopintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

Perusopinnot 65 op:

Sähkötekniikan perusopinnot sisältävät viestinnän, kielten, matematiikan, fysiikan, kemian ja sähkötekniikan perusteiden opintojaksoja. Nämä opintojaksot rakentavat pohjan ammattiopinnoille.

Ammattiopinnot 115 op:

Ammatilliset opinnot sisältävät monipuolisesti sähkötekniikan ja automaatiotekniikan opintojaksoja. Opiskelussa keskitytään erityisesti alan tekniikoiden käytännön soveltamiseen erilaisissa sähköisen talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation sovelluksissa.

Valinnaiset opinnot 15 op:

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Savonian muidenkin alojen opintotarjonta on opiskelijan käytettävissä.

Harjoittelu 30 op:

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan kehittämään myös asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ja auttaa työllistymään koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö 15 op:

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta.

Sähkötekniikan insinööri Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan koulutuksesta valmistuneena insinöörinä uramahdollisuutesi ovat erittäin monipuoliset. Myös opintojen aikana tekemäsi suuntautumisvalinta ohjaa jonkin verran toimialaa ja tehtäviä joihin tulet todennäköisimmin työllistymään.

Koulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikan insinöörit työllistyvät myös erilaisten projektien johtotehtäviin. Insinöörikoulutuksen saaneita henkilöitä sijoittuu myös myyntitehtäviin, joka ei etenkään teknisillä aloilla ole aina kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävänä.

Sähköala tarjoaa myös konsultointi- ja koulutustehtäviä, ja koulutuksen myötä saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle paremmat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa.

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Savonialla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ympäri Eurooppaa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Opintoihisi kuuluu myös pakollisia englannin ja ruotsin kielen opintoja, sekä muutamasta vaihtoehdosta valittavissa oleva ammattiopintoihin kuuluva opintojakso, joka opiskellaan englannin kielellä (esimerkiksi Electric Power Distribution, Intelligent Building tai Electric Drive Control).

Voit myös laatia kansainvälistymiseen painottuvan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Tämä voi sisältää esimerkiksi opiskelu- tai harjoittelujakson ulkomailla, harjoittelujakson kansainvälisessä yrityksessä, työskentelyä kansainvälisessä projektissa tai opinnäytetyön tekemisen ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa opinnoista toteutetaan projektimuotoisesti, jolloin toimeksianto tulee yrityksiltä. Tällöin pääset tutustumaan työelämän aitoihin haasteisiin, ja myös näyttämään osaamistasi tulevien työnantajien edustajille. Alueen yritysten edustajat myös vierailevat luennoimassa alaan liittyvistä aiheista säännöllisin väliajoin.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksen painopisteet liittyvät sähköiseen talotekniikkaan, sähkön jakeluun, sähkön käyttöön ja sähköautomaatioon. Näillä aloilla on pääasiassa kotimaisia yhteistyöhankkeita, mutta orastavasti myös kansainvälistä yhteistyötä. Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnäytetyöt edustavat alalla tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Insinöörinä voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työelämäläheisissä ylemmissä amk-tutkinnoissa (YAMK). Jatkokoulutus edellyttää työkokemusta alalta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa jatko-opintoja yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Sari Kohvakka
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5076

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Insinööri

Isona insinööriksi?

Tutustu esitteeseen >>

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube