Olet täällä

Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, monimuotototeutus

Verkostoidu, kehity, inspiroidu ja motivoidu

Verkostoidu, kehity, inspiroidu ja motivoidu

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi (ylempi AMK)

1.

Kilpailuetua työmarkkinoille

YAMK-tutkinnolla nostat osaamisesi seuraavalle tasolle.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja vahvistat osaamistasi sparraamalla kollegoja.

TIETOJEN PÄIVITYS ON KESKEN!

Koulutuksen nimi: Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Teknologiaosaamisen johtaminen
Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus: 60 op
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus  
Aloituspaikat: 35

Koulutuksen tavoite

Tämän päivän työelämässä osaamisen lisääminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla tarvitaan mm. palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Keskeisiä työelämätaitoja ovat myös päättely- ja ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu ja tiedon hallinta, joita tarvitaan työelämän kehittämistyössä ja uusien innovaatioiden luomisessa.

Savoniassa sinulle tarjottavat osaamisteemat (elinikäinen oppiminen, innovaatiot, kansainvälisyys ja työhyvinvointi) auttavat sinua lisäämään osaamistasi ja vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. YAMK-koulutuksessa korostuvat työyhteisö- ja esimiesosaaminen. Erityisesti koulutuksen tavoitteena on kasvattaa valmiuksiasi tiimisi ja organisaatiosi johtotehtävissä sekä kehittämistehtävissä.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus kehittää teknologiapainotteista liiketoimintaosaamistasi, projektien hallintataitojasi ja kansainvälistymisvalmiuksiasi. Opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa.

 

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) tekniikan alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä.

 

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Tämän osion tietoja päivitetään. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävä julkaistaan Savonian nettisivuilla 17.3.2021. Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista. 

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei tekniikan alan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu teknologiaosaamisen johtamiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä valinnaisia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

Tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto).

Koulutuksen sisältö

Insinööri (ylempi AMK) opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen. Alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa pääset paneutumaan erityisesti projektien hallintaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä sekä liiketoimintaprosessien johtamiseen, verkottumiseen ja toimitusketjujen hallintaan. Myös esimiestoiminta, strateginen talouden ohjaus, laadun hallinta ja toiminnanohjaus ovat koulutuksesi keskeisiä sisältöjä.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne

  • Alakohtaiset ammatilliset opinnot 20 op (pakolliset opinnot)
  • Yhteiset opinnot 10 op (valinnaiset opinnot)
  • Opinnäytetyö 30 op (pakolliset opinnot)

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö myös tarjoaa hyvän mahdollisuuden uralla etenemiseen.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.

b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.

c) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Tekniikan YAMK-opinnot suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissakin kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tämän päivän työtehtävät ovat yhä monialaisempia ja esimiestoimintaan kohdistuu entistä suurempia odotuksia, ja näihin asioihin saat uusia eväitä koulutuksen myötä.

Koulutuksessasi on huomioitu myös se, että opintojesi jälkeen osaat kehittää myös omaa johtajuuttasi ja sinulla on kyky johtaa esimiehenä tiimiäsi, työyksikköäsi tai organisaatiotasi.

Huomaathan, että opiskelijaksi voidaan valita myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon kuin insinööri (AMK) suorittanut, jolloin myös uramahdollisuudet ovat eri opiskelijoilla eri tyyppisiä.

Tehtävänimikkeitä:

  • Tuotekehityspäällikkö
  • Tuotantopäällikkö
  • Toimitusjohtaja
  • Markkinointipäällikkö
  • Henkilöstöjohtaja

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana niin kielitaidon kuin kulttuurinkin osalta. Pakollisena opintojaksona suoritat englanninkielisen Project Management -opintojakson. Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on usein tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Tutkimuksen painopisteet

Tekniikan koulutus linkittyy kiinteästi useampaankin Savonian valituista painoaloista, kuten Uudistuva kone- ja energiateollisuus ja Vesiturvallisuus.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Siten jatko-opintomahdollisuudet ovat yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta osa opinnoista on englanninkielisiä.

Hakuaika
Kevään 2021 yhteishaku: 17.–31.3.2021
Hakuaika päättyy 31.3. klo 15.00

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Jenni Toivanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6282

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Kevään 2021 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube