Olet täällä

Rakennusmestari (AMK), infrarakentaminen, monimuotototeutus

Rakenna tiesi alan mestariksi

Rakenna tiesi alan mestariksi

Uusi koulutus työelämän tarpeisiin

1.

Monien mahdollisuuksien ala

Rakennusala on monipuolinen työllistäjä ja hyville työnjohtajille on aina kysyntää.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savonialla on kattavat verkostot yritysmaailmaan, jotka auttavat työharjoittelupaikan ja työpaikan löytämisessä.

Tutkintonimike: Rakennusmestari (AMK)
Laajuus: 210 op, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)
Lähiopetuspäivät: katso Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoite

Rakennusala on Suomessa monipuolinen työllistäjä ja se uudistuu koko ajan luoden uusia mahdollisuuksia alan osaajille. Maanrakennusala / Infrarakentaminen on yhdyskuntien, yhteyksien ja tonttien rakentamista. Yhdyskuntien rakentaminen käsittää katujen, vesihuollon, kaukolämmön, sähkön jakeluverkkojen ja puistojen rakentamista ja edellisten kunnossapitoa. Yhteyksien rakentaminen on teiden ja ratojen rakentamista, sähkön kantaverkon ja tietoliikenneverkkojen rakentamista sekä vesi- ja ilmaliikenteen tarpeisiin rakentamista sekä edellisten kunnossapitoa. Tonttien rakentamisessa infrarakentaminen on tonttien alueosien rakentamista, ympäristörakentamista ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa. Infrarakentaminen on maa- ja vesirakentamista.

Uusia osaamistarpeita infrarakentamisen alalle tuovat mm. energia- ja resurssitehokkuuden korostaminen, talouden ja liiketoiminnan kehittäminen sisältäen uudet teknologiat tuottavuuden parantamisessa sekä infranpidon talousosaaminen tiukassa taloustilanteessa. Työnjohto, vuorovaikutustaidot ja hankeosapuolten välinen yhteistyö on aina merkittävässä asemassa infrarakentamisen hankkeiden onnistumisen kannalta.

Rakennusalan työnjohtokoulutuksen tavoitteena on antaa sinulle valmiudet toimia infrarakentamisen työnjohtotehtävissä. Lisäksi rakennusmestariksi valmistuttuasi ja vaadittavan työkokemuksen jälkeen saat kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Rakennusmestarina työtehtäväsi koostuvat monipuolisista ja käytännönläheisistä alan tuotannon hallinta- ja työnjohtotehtävistä. Tehtäviisi voi kuulua erilaisia johtotehtäviä kuten laadun, työturvallisuuden, kustannusten ja aikataulujen hallinta, työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden ja toimitusten organisointi sekä työmaan hankinnat.

Opinnoissasi suuntaudut infrarakentamisen tuotantoon, kuten työmaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Lisäksi saat valmiudet kehittää monipuolisesti ammattitaitoasi erilaisissa alan tehtävissä. Koulutuksen toteuttamisessa tehdään kiinteää yhteistyötä infra-alan yritysten kanssa. Aloittava luokka on INFRA Pohjois-Savo ry:n kummiluokka, joka varmistaa työelämäläheisen opetussisällön sekä monipuoliset yrityskontaktit koulutuksen aikana.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella. Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 7.4.2020 ja kurssin tehtävät on palautettava 7.5.2020 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakukohde on valintakoeyhteistyössä Savonian rakennusmestarin päivätoteutuksen kanssa.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Koulutuksen sisältö on suuntautunut infrarakentamiseen. Koulutuksessa ei tehdä varsinaista pääaineen valintaa. Voit suunnata opintojasi ja tukea asiantuntijuutesi kehittymistä haluamaasi suuntaan valitsemalla 10 op vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi on suunniteltu mm. infran kunnossapitoon kohdistuvia kokonaisuuksia.

Pätevyys

Rakennusmestarin tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Kelpoisuus määritellään saadun koulutuksen ja hankitun työkokemuksen perusteella.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu tapahtuu joustavasti lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna. Lähiopetukseen on varattu maanantai- ja keskiviikkoillat sekä kaksi lauantaita kuukaudessa. Maanantaisin ja keskiviikkoisin opetus voi tapahtua joustavasti myös verkon välityksellä ja lauantait on varattu lähiopetukseen.

Savoniassa saamasi koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Koulutuksen toteuttamisessa tehdään kiinteää yhteistyötä infra-alan yritysten kanssa. Monilla opintojaksoilla teet projekteja yrityksistä saaduista toimeksiannoista ja aiheista.

Opintosi koostuvat ammattiopinnoista sekä niiden perustana olevista perusopinnoista. Olennaisena osana ammattiopintoihisi kuuluvat myös työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Ammattiopinnoissasi korostuvat rakennustekniikan ja infrarakentamisen ohella esimieskoulutus ja johtaminen, monipuolinen työnsuunnittelu sekä niiden mukaisen työmaan toteutuksen hallinta ja työmaatekniikka.

Opintojen rakenne

Rakennusmestarin opintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opintojen kesto on 3,5 vuotta. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta:

- perusopinnot 30 op
- ammattiopinnot 130 op
- valinnaiset opinnot 10 op
- työharjoittelu 30 op
- opinnäytetyö 10 op

Perusopinnoissa pääset luomaan laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Perusopintosi suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana, jolloin keskityt rakentamisen perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin.

Tämän jälkeen syvennät tietoja suuntaavissa opinnoissasi, perehtymällä rakennusalan erityiskysymyksiin kuten rakennus- ja infratuotannon suunnittelun ja ohjauksen menetelmiin.

Ammattiopinnot painottuvat infratuotantoon, ja niiden aikana perehdyt hankkeen eri vaiheisiin, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka. Aiheina ovat mm. geotekniikka ja pohjarakennus, maa- ja kalliorakentaminen, mittaustekniikka ja betonimateriaalitekniikka. Infrarakentamisen syventävissä ammattiopinnoissa perehdytään mm. työmaatekniikkaan, tuotannonohjaukseen, rakennuttamiseen, tie- ja katurakentamiseen, infrahankkeiden mallintamiseen ja koneohjaukseen sekä liikenneväylien kunnossapitoon ja perusparantamiseen.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi. Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Käytännössä opinnäytetyöaiheeksi voit valita mm. kunnan, rakennusliikkeen, suunnittelutoimiston tai yksityisen tahon tarvitseman suunnittelutyö tai kehityshankkeen. Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Rakennusalalta valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti työelämään, eli aito tarve erityisesti työnjohdon koulutuksen saaneille osaajille on olemassa. Rakennusalan eläköityvien osaajien myötä uusia ammattilaisia tarvitaan rakennusalan eri tehtäviin.

Rakennusmestarit työllistyvät työmaiden työnjohtotehtäviin tai työmaamestariksi. Työkokemuksen kartuttua rakennusmestarit voivat edetä vastaavan työnjohtajan tehtäviin, yritysten työpäällikön tai projektipäällikön tehtäviin sekä rakennuttajaorganisaatioissa esim. valvojan tehtäviin. Yrityksissä rakennusmestarit voivat sijoittua myös määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.

Tehtävänimikkeitä

- työnjohtaja
- työmaamestari
- kustannuslaskija
- tuotannonsuunnittelija
- vastaava työnjohtaja
- työpäällikkö
- rakennustyön valvoja
- rakennusmestari
- suunnitteluteknikko
- tarkastusteknikko

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa.

Kansainvälistymisen voit toki aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Savonialla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ympäri Eurooppaa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonia tekee aktiivista yhteistyötä myös alueen yritysten kanssa, ja opiskelijamme pääsevätkin usein heidän kanssaan erilaisissa yhteyksissä toimimaan. Verkostoitumalla alan työnantajien kanssa mm. yritysvierailujen, projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta, saadaan jatkuvasti ajantasaista ja luotettavaa tietoa työelämän tarpeista ja odotuksista.

Koulutuksen toteuttamisessa tehdään kiinteää yhteistyötä infra-alan yritysten kanssa. Aloittava luokka on INFRA Pohjois-Savo ry:n kummiluokka, joka varmistaa työelämäläheisen opetussisällön sekä monipuoliset yrityskontaktit koulutuksen aikana. Opetussuunnitelma tehdään yhteistyössä alan yritysedustajista kootun neuvottelukunnan kanssa. Opintojaksojen toteutuksessa hyödynnetään Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston maanrakennus- ja infra-alan oppimisympäristöjä.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennusmestarin opinnoissa työelämäläheisen, usein oman työnantajayrityksen toimeksiantona tehtävän opinnäytetyön tekeminen parantaa yrityksen kilpailukykyä sekä syventää opiskelijan osaamista ja ammattitaitoa omassa työssään.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Rakennusmestarin tutkinnon suorittamisen jälkeen sinun on mahdollista täydentää tutkintoa insinööritutkinnoksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Insinöörinä voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työelämäläheisissä ylemmissä amk-tutkinnoissa (YAMK). Ylemmän amk-tutkinnon koulutukseen suorittaminen edellyttää työkokemusta alalta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa jatko-opintoja yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan suomen kielellä.

Hakuaika
Kevään 2021 yhteishaku: 17.–31.3.2021
Hakuaika päättyy 31.3. klo 15.00

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6360

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Rakennusmestari

Kevään 2021 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube