Olet täällä

Restonomi (ylempi AMK), Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus

Monta mahdollisuutta - Monta unelmaa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan restonomiksi (ylempi AMK)

1.

Työelämän kanssa

Matkailu- ja ravitsemisala kasvaa ja työllistää hyvin. Verkostomme luovat askeleita urapolullesi opiskelujen aikana.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.

3.

Vastuullinen moniosaaja

Saat menolipun palveluliiketoiminnan moniottelijaksi. Edessäsi on monien mahdollisuuksien vastuullinen urapolku.

Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Laajuus: 90 op
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus Monimuotototeutus. Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun myös työn ohessa. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja intensiivipäiville. Intensiivipäivät ilmoitetaan erikseen. 
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Wellness-palveluliiketoiminnan monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä siihen liittyvät palvelut ja tuotteet kiinnostavat jatkuvasti enemmän laajasti eri toimialoilla. Restonomin ylempi amk-tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen palveluliiketoiminnan osaamisen, jota voit hyödyntää liiketoiminnan ja palvelukonseptien kehittämisessä. Opinnot antavat sinulle uusia valmiuksia ja osaamista kehittää hyvinvoinnin johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen keskiössä on wellness – palveluliiketoiminnan sekä kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen.  Koulutuksen läpileikkaavina teemoina ovat hyvinvointiteknologia sekä digitalisaatio. Saat myös innovatiivisia työvälineitä matkailu- ja ravitsemispalvelujen sekä asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen. Opintojen aikana perehdyt alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen, luovaan käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssäsi ja sen kehittämisessä. 

Koulutuksen jälkeen sinulla on taito ymmärtää strategisen ajattelun merkitys liiketoiminnan uudistumisen voimavarana. Osaat soveltaa strategisen johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen työvälineitä johtamistyössä. Opinnot kytkeytyvät oman työn ja organisaation kehittämiseen.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus sopii korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle, joka työskentelee tai aikoo työskennellä palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen parissa; esimerkiksi restonomi (AMK), tradenomi (AMK) ja yliopiston kandidaatti tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden (24 kk) soveltuva työkokemus.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2018). Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu matkailu-ja ravitsemisalan tai muun palveluliiketoiminnan alan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee pyydettäessä toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee toimittaa kopiot tutkinto- ja työtodistuksista hakijapalveluihin (hakijapalvelut@savonia.fi ) jo hakuvaiheessa, viimeistään kuitenkin 13.4.2018 mennessä.

 

Opiskelijavalinta, ennakkoaineisto ja valintakoe

20 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Hakukelpoisuuden todentamiseksi hakijoiden tulee toimittaa kopiot tutkinto- ja työtodistuksista osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi  viimeistään 13.4.2018 mennessä.Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

Valintakoe on 22.5.2018 klo 10.00 Microkadun kampuksella (Microkatu 1, 70210 Kuopio).

Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta ja haastattelusta. Kirjallinen koe on klo 10.00 - 12.00 ja haastattelut klo 12.30 alkaen. Valintakoe perustuu ennakkoaineistoon ja kokeessa jaettavaan materiaaliin. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Ennakkoaineisto

Kokeen maksimipistemäärä on 100 ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoe toteutetaan yhteistyössä, eli tulos käy myös Kajaanin, Lapin, Kaakkois-Suomen ja Saimaan ammattikorkeakoulujen Restonomi (ylempi AMK) – hakukohteille.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei Wellness-palveluliiketoiminnan YAMK-koulutukseen sisälly. Painopistealueeksi on valittu liiketoiminnan kehittämis- ja johtamisosaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija laatii opintojen aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. 

Pätevyys

Ylempi AMK -tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin esim. yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun myös työn ohessa. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja intensiivipäiville. Opinnoissa korostuvat verkkoympäristössä opiskelu, itsenäinen työskentely sekä kehittämistehtävät.  

Koulutuksen alustava aikataulu päivittyy tammikuussa 2020.

Wellness-palveluliiketoiminnan opinnot koostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista, yhteisistä opinnoista sekä opinnäytteestä.  Alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa vahvistat palveluliiketoiminnan ja hyvinvoinnin johtamis- ja kehittämisosaamista. Yhteisiä opintoja on tarjolla laaja valikoima, joilla voit suunnata osaamistasi ammatillisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Opinnäytetyö mahdollistaa työelämälähtöisen kehittämisen.  

Opintojen aikana voit valita yrittäjävalmennusopintoja, mikäli sinulla on tavoitteena edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista. Voit myös vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälisyysosaamistasi koulutuksen aikana.  

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa (tulossa). Opinnot muodostuvat alakohtaisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista sekä Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista, joista opiskelija valitsee vähintään 30 op. Pakolliset opintojaksot ovat kuviossa valkealla pohjalla. Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen. Yhteisissä opinnoissa tähdellä merkityt opintojaksot ovat tarjolla myös englanninkielisinä verkkototeutuksina. 

Rakennekuva tulossa myöhemmin.

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti. 

YAMK-opinnäytetyö on aina työelämäläheinen ja sen tulisi olla työelämää kehittävä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa opiskelijalla on selkeä oma vastuualueensa. 

Opinnäytetyö voi olla aiheeseen perustuen luonteeltaan esim. 

 • kehittämistyö
 • soveltava tutkimustyö
 • kehittämistutkimus
 • tuotekehitystyö
 • tai edellisten yhdistelmä. 

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >> 

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Wellness-palveluliiketoiminan johtaminen (YAMK) tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Wellness –asiantuntija pystyy kehittämään kilpailukykyisiä palvelutuotteita ja –konsepteja. Ymmärrät digitalisaation ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Osaat käyttää uusia työkaluja ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä. Työpaikkanasi voivat olla palveluliiketoiminnan eri alojen yritykset, erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Restonomi (YAMK) on englanniksi Master of Hospitality Management.   

Tehtävänimikkeitä: 

 • asiakaspalvelupäällikkö / asiakkuuspäällikkö
 • henkilöstöjohtaja
 • myynti- tai markkinointipäällikkö
 • kehityspäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • asiantuntija / konsultti
 • yrittäjä 

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuus vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana monin tavoin. Vapaavalintaisena opintojaksona voit suorittaa kansainvälistä viestintäosaamista vahvistavan opintojakson. Voit osallistua ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa toteutettavaan intensiiviviikkoon.   

Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Lisäksi tarjolla on useita englanninkielellä toteutettuja opintojaksoja. Yhteisönä Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen.  Kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on jatkuvasti tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön aiheita. 

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelman tutkimuksellinen painopiste on matkailu- ja ravitsemisalan sekä muun palveluliiketoiminnan keskeisissä ilmiöissä. Yksi Savonian valituista painoaloista on Vastuullinen ruokatuotanto, joka mahdollistaa alan huippua olevien hankkeiden toteuttamisen osana Savonian toimintaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK -opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voi opiskella. Jatko-opintomahdollisuuksista yliopistoissa päättävät kunkin yliopiston tiedekunnat itsenäisesti. 

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi. 

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Haapakoski
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6065

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Matkailu- ja ravitsemisala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Restonomi (YAMK)

Katso alan esittelyvideo

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube