Olet täällä

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Hyville tekijöille on todellista tarvetta

Hyville tekijöille on todellista tarvetta

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan röntgenhoitajaksi

1.

Terveyden edistäminen

Pääset panoksellasi vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Röntgenhoitaja (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 35 (ensikertalaisille 28)

Koulutuksen tavoite

Röntgenhoitajana toimit näyttöön perustuvan kliinisen radiografian asiantuntijana. Röntgenhoitajan työssäsi korostuu teknologian hyödyntäminen ja lääketieteellisen säteilyn käyttö osana potilaan hoitoa. Röntgenhoitajana ydinosaamisalueitasi ovat erilaiset kuvantamistutkimukset (röntgen-, ultraääni-, magneetti- ja isotooppitutkimukset), sekä niihin liittyvät radiologiset toimenpiteet, sädehoito, potilaan hoitaminen ja ohjaus. Röntgenhoitajana vastaat osaltasi mm. röntgentutkimusten suorittamisesta, röntgenkuvien käsittelystä, analysoinnista, arkistoinnista ja tarvittaessa tulostamisesta. Röntgenhoitajana tehtäviisi kuuluu myös tutkimuslaitteiden tarkkailu, jotta tutkimusten suorittaminen olisi turvallista ja tutkimustulokset laadukkaita.

Röntgenhoitajaksi opiskelu ja alalla työskentely edellyttävät sinulta kiinnostusta mm. matematiikan, fysiikan sekä tietotekniikan tietojen ja taitojen hankintaan ja soveltamiseen. Ammatissasi tulet tarvitsemaan kädentaitoja, luovuutta sekä tarkkuutta. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot korostuvat tutkimus- ja hoitotilanteissa, ja työssäsi tarvitaankin kykyä asettua potilaan asemaan. Yhteistyö muun terveydenhuollon henkilökunnan kanssa edellyttää ryhmätyötaitoja, joita osana opintojasi tulet harjoittelemaan.

Röntgenhoitajan työ on jatkuvassa muutoksessa. Teknologian kehittyminen, ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset ja alan tutkimustiedon lisääntyminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista, oman osaamisen kehittämistä ja uusien työmenetelmien sekä laitteiden hyötykäytön haltuunottoa. Myös eri kulttuureista ja kielialueilta tulevien potilaiden monimuotoisuus asettaa haasteita alalla toimimiseen. Savoniassa saamasi koulutus valmistaa sinut vastaamaan näihin haasteisiin, ja menestymään työssä jolle todellakin on tarvetta!

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 16 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 5 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 14 AMK-valintakokeen perusteella
   

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Savonia järjestää AMK-valintakokeet 2. - 4.6.2020 aamupäivällä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

HUOM! COVID-19 Koronaepidemian vuoksi AMK-valintakokeen toteutukseen on tullut muutoksia. 

AMK-valintakoe muuttuu yksivaiheisesta kaksivaiheiseksi. Kokeen sisältö ei muutu.

Kokeen ensimmäinen vaihe järjestetään digitaalisena etäkokeena 4.6.2020. Koe järjestetään aamupäivällä ja iltapäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi aamupäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen aamupäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi iltapäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen iltapäivällä.

Kokeen toinen vaihe järjestetään kampuksella lähikokeena 23.-25.6.2020. Lähikokeeseen lähetetään erikseen kutsu, josta käy ilmi hakijan koepaikka ja –aika. Kummankaan kokeen ajankohtaa hakija ei voi itse valita eikä sitä muuttaa.

Kokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi –sivustolta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan ne hakijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet kokeen ensimmäisessä vaiheessa. Röntgenhoitajan päivätoteutuksen toisen vaiheen kokeeseen kutsutaan 42 hakijaa. 

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimin...

 

Pääaineen valinta

Röntgenhoitajan koulutuksessa et tee varsinaista pääainevalintaa. Voit syventää osaamistasi mielenkiintosi mukaan opintojen loppuvaiheen valinnaisissa opinnoissa ja syventävissä ammattiopinnoissa. Valinnaiset opinnot koostuvat teoriaopinnoista 10 op ja syventävät ammattiopinnot koostuvat ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta 15 op. Harjoittelun teemoja ovat kuvantamistutkimukset, sädehoito ja isotooppitutkimukset. Voit toteuttaa syventävät ammattiopinnot myös kokonaan ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna (25 op).  Syventäviin ammattiopintoihin liittyy aina tehtävä, jonka avulla kehität näyttöön perustuvaa kliinistä radiografiaa.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sinut hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, röntgenhoitajaksi.

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa. Sinulla on mahdollista työskennellä myös Euroopan eri maissa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opintoihin sisältyvä ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla opintojen loppuvaiheessa osin kolmivuorotyötä.

Asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa ammattialaan perehtymisestä ja etenee harjaantumisen ja soveltamisen kautta kliinisen radiografian asiantuntijaksi. Oppimisesi on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, ja se edellyttää päämäärien tunnistamista. Asiantuntijuuden kehittyminen on elinikäinen oppimisen kasvuprosessi. 

Opintojen rakenne

Röntgenhoitajan opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Perusopinnoissa opiskelet muun muassa ammatin ja alan yleisiä perusteita, kieli- ja viestintäopintoja.

Ammattiopinnoissa paneudut esimerkiksi kliinisen radiografian teoreettisiin perusteisiin, säteilyn turvalliseen käyttöön, ammatinharjoittamisen ja asiantuntijuuden perusvalmiuksiin ja sovellat oppimaasi ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Syvennät osaamistasi opintojen loppuvaiheessa valinnaisissa opinnoissa ja syventävissä ammattiopinnoissa.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä>>

Röntgenhoitaja, opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi. 

Opinnäytetyön voit tehdä yksin, parityönä tai ryhmässä. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö, tai koostettu opinnäytetyö. 

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa>>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Röntgenhoitajat työskentelevät terveyskeskusten ja sairaaloiden röntgen-, isotooppi- ja sädehoito-osastoilla sekä yksityisillä lääkäriasemilla ja sairaaloissa. Terveydenhuollon organisaatioiden lisäksi voit työskennellä terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä mm. tuotekehitys-, markkinointi- ja koulutustehtävissä. Myös teollisuuden ja ympäristöterveydenhuollon palveluksessa, tutkimus- ja opetustehtävissä sekä eläinlääkintähuollossa työskentelee lukuisia röntgenhoitajia.

Tehtävänimikkeitä

 • röntgenhoitaja
 • säteilyturvallisuusvastaava (STV)
 • opetushoitaja
 • diagnostisten lääkevalmisteiden esittelijä
 • laite-esittelijä
 • kouluttaja

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille erilaisiin alan kohteisiin tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla opiskelijatuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä. Vaihtokokemus ulkomailta ja kielitaito tuovat opiskelijalle merkittävää etua työmarkkinoilla ja osoittavat työnantajille kykyä selviytyä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Aktiivisia kv-partnereita röntgenhoitajakoulutuksessa on tällä hetkellä Portugalista ja Itävallasta. Toiminta keskittyy opettaja- ja opiskelijavaihtoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelman yhteistyökumppaneita ovat mm. ammattikorkeakoulut, joissa koulutetaan röntgenhoitajia, perusterveydenhuollon röntgenosastot, erikoissairaanhoidon röntgen-, isotooppi- ja sädehoidon yksiköt, Säteilyturvakeskus (STUK), Savonia terveysalan yksiköiden tutkinto-ohjelmat, Itä-Suomen yliopisto (fysiikan asiantuntijaluennot), sekä Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltuva hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Opiskelijana voit hankkia uudenlaista osaamista erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Röntgenhoitajan urakehitystä tukevat ja mahdollistavat lisä‐, jatko‐ ja täydennyskoulutukset. Röntgenhoitaja (AMK) voi jatkaa opintojaan kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ammattikorkeakoulujen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK). Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja, ja yksittäisiä opintojaksoja toteutetaan englannin kielellä. Oppimateriaali voi olla osittain englanninkielistä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6412

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Röntgenhoitaja (AMK)

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube