Olet täällä

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan hoitotyön kliiniseksi asiantuntijaksi (ylempi AMK)

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Tutkintonimike: Bioanalyytikko (ylempiAMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK) 
Laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus Yhteinen opintojen aloituspäivä 2.9.2020 klo 8-16 Microkadun kampuksella.  Opintojaksojen aloitusseminaarit toteutetaan verkossa (11.9. ja 14.9.) ja opiskelijat osallistuvat niihin itsenäisesti etäyhteydellä.
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Kliininen asiantuntija, Palliatiivinen hoitotyö YAMK-tutkinnossa saavutettava osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelman kautta vahvistetaan vaativan tason palliatiivisen hoidon osaamista, edistetään hoidon ja hoitotyön kehittämistä sekä lisätään välillisesti koko henkilöstön asiantuntemusta kliinisessä toimintaympäristössä. Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa opiskeltu ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toimintaympäristöissä ja tasoilla kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on erityisesti valmentaa palliatiivisen hoidon vaativuustasolle B/C. Koulutuksessa tapahtuva osaamisen syventäminen ei rajoitu palliatiivisen hoidon erikoisyksiköissä tapahtuvaan potilaan hoitoon ja sen kehittämiseen, vaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille.  Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Siinä opintojen tavoitteena on antaa työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten.  

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet 

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei koulutukseen  sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu kliininen asiantuntijuus,palliatiivinen hoito. Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista opinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet, jotka tukevat kliinisen asiantuntijuuden kehittymistä palliatiivisessa hoidossa sekä opinnäytetyön tekoa. Lisäksi laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa seuraavia tutkintonimikkeitä sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinnoista: bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti ja terveydenhoitaja (ylempi AMK). Jos sinulla on jokin edellä mainituista tutkinnoista suoritettuna AMK-tutkintona, niin valmistut Savonia-ammattikorkeakoulusta ylempään AMK-tutkintoon samalla tutkintonimikkeellä. Jos sinulla on jokin muu korkeakoulututkinto, kuin mitä Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa sosiaali- ja terveysalalla, niin tutkintonimikkeeksi tulee sinulle sairaanhoitaja ylempi AMK, kun valmistut kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito, tutkinto-ohjelmasta. 

Koulutuksen sisältö

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä ja alakohtaisista palliatiiviseen hoitoon liittyvistä opinnoista, sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä.

Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu kohdan ”Opintojen rakenne” kuviossa.

Opintojen rakenne

Kliininen asiantuntija – palliatiivinen hoito -koulutuksen alakohtaiset ammattiopinnot (30 op) toteutetaan verkostototeutuksena ja pääasiassa verkko-opintoina yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Kukin ammattikorkeakoulu vastaa yhdestä 5 opintopisteen opintojaksosta.

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti.

Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu ao. kuviossa.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija - Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö

Opinnäytetyö

Savoniassa opinnäytetyö on aina työelämää kehittävä ja opiskelijan osaamista syventävä. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan toimijoiden kanssa myös opintojen aikana. Usein YAMK-koulutuksen päättötyön tilaaja on opiskelijan oma organisaatio, jolloin voit syventää osaamistasi siellä olevien kehittämishankkeiden parissa.

Opinnäytetyösi suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö
b) Tutkimuksellinen opinnäyte
c) Produktio
d) Koostettu opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työnantajien ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyösi on näyte sujuvan ja luotettavan asiantuntijatekstin tuottamisesta ja alaa koskevan tiedon hallinnasta. Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa

Uramahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on vaadittava osaaminen toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä. Kliinisen asiantuntijan työtehtäviä voi olla sosiaali- ja terveysalan julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä.  Koulutuksessasi on huomioitu myös se, että opintojesi jälkeen osaat kehittää myös omaa asiantuntijuuttasi ja sinulla on kyky uudistaa asiakkaiden hoito- ja palveluprosesseja.

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana niin kielitaidon kuin kulttuurinkin osalta. Opiskelussa käytetään osittain englanninkielistä tai muuta vieraskielistä oppimateriaalia. Koulutuksen aikana tutustutaan kliinisen asiantuntijan toimenkuviin eri puolilla maailmaa.  Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa voi olla tarjolla työelämää kehittäviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltava hyvinvointiteknologian -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tiedekorkeakoulut tarjoavat jatko-opiskelumahdolliseen mm. tohtorin tutkintoon.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta osa opinnoista ja oppimateriaalista on esim. englannin kielellä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Eeva-Riitta Ylinen
etunimi.sukunimi(at)savonia.fi
044 785 6467

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube