Olet täällä

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutus, monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan kuntoutusta (ylempi AMK)

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Savonissa pääset soveltamaan oppimaasi työelämäympäristössä jo opintojen aikana.

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutus, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)
Laajuus: 90 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus , pääosin verkossa. Lähipäivien määrä enintään 2pv/kk. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti torstaina ja perjantaina. Näiden lisäksi on 1-2 lähijaksoa, sen mukaan, mitä Savonian yhteisiä opintojaksoja opiskelija valitsee. 
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Laaja-alaiselle kuntoutusosaamiselle on tarvetta työelämässä. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, toimintakyky ja sitä tukeva kuntoutumistoiminta kiinnostavat eri toimijoita entistä enemmän. Tämän päivän työelämässä osaamisen lisääminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla tarvitaan mm. tutkimus- ja kehittämisosaamista, teknologiaosaamista, terveyden ja hyvinvoinnin osaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Keskeisiä työelämätaitoja ovat myös päättely- ja ongelmanratkaisukyky sekä kriittinen ajattelu ja tiedon hallinta, joita tarvitaan työelämän kehittämistyössä ja uusien innovaatioiden luomisessa.

Savoniassa sinulle tarjolla olevan YAMK tutkinto-ohjelman tavoitteena on monialaisen kuntoutuksen laaja-alaisen erikoisosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Erityisesti koulutuksen tavoitteena on kasvattaa valmiuksiasi kehittää ja toimia monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi Savoniassa tarjolla olevat osaamisteemat (elinikäinen oppiminen, innovaatiot ja kansainvälisyys) auttavat sinua lisäämään osaamistasi ja vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoidesi kanssa.

 

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (esim. fysioterapeutti, sosionomi, toimintaterapeutti, ensihoitaja, kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, geronomi, kuntoutusohjaaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Koulutuksessa ei tehdä varsinaista pääaineen valintaa. Alakohtaisten opintojen lisäksi voit suunnata osaamistasi haluamiisi aihepiireihin valitsemalla yhteisistä opinnoista sinun urapolkuasi tukevia opintojaksoja.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämän kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä toimivan henkilön osaamistarpeeseen.

Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa seuraavia tutkintonimikkeitä sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinnoista: bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti ja terveydenhoitaja (ylempi AMK). Jos sinulla on jokin edellä mainituista tutkinnoista suoritettuna AMK-tutkintona, niin valmistut Savonia-ammattikorkeakoulusta ylempään AMK-tutkintoon samalla tutkintonimikkeellä. Jos sinulla on jokin muu korkeakoulututkinto, kuin mitä Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa sosiaali- ja terveysalalla, niin tutkintonimikkeeksi tulee sinulle sosionomi ylempi AMK, kun valmistut kuntoutuksen tutkinto-ohjelmasta. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka suoritetaan pääosin verkossa. Lähipäivien määrä on enintään 2 pv/kk. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin. Näiden lisäksi on 1-2 lähijaksoa, sen mukaan, mitä Savonian yhteisiä opintojaksoja opiskelija valitsee.

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Alakohtaisia opintoja ovat

  • Kuntoutumisen edistämisen edellytykset ja vaikuttavuus 5 op
  • Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi 5 op
  • Asiakaslähtöisten kuntoutumista edistävien menetelmien kehittäminen ja arviointi 10 op
  • Kuntoutuksen monialainen kehittäminen ja verkostotyö 5 op
  • Johtaminen ja innovatiivinen toiminta kuntoutumista edistävässä toiminnassa 5 op

Opintojen rakenne

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä, joka koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (30 op), alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2,5–3 vuodessa.

Opintojen rakenteeseen voit tutustua oheisen kuvion kautta. Kuviossa *:llä merkityt opintojaksot ovat tarjolla myös englanninkielisenä verkkokurssina.

Hyvinvointikoordinaattori Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi työelämäläheisesti, joka mahdollistaa sinulle verkostoitumisen oman alasi tai muiden alojen asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa jo opintojen aikana. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita.

Opinnäytetyön sisältö palvelee hyvinvoinnin, kuntoutumisen ja terveyden edistämisen kehittämistä ja tukee työpaikkasi tai yhteistyöorganisaation strategisia tavoitteita.

Opinnäytetyön suoritustapa voi olla esimerkiksi kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte tai projekti.

Uramahdollisuudet

Asiantuntijakoulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä ja yrityksissä. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.

  • Kuntoutussuunnittelija, kuntoutuskoordinaattori
  • Hanke- tai projektipäällikkö
  • Palvelusuunnittelija ja palvelukoordinaattori
  • Suunnittelija ja kouluttaja
  • Järjestökoordinaattori tai muu järjestöalan koordinaattori

Kansainvälistyminen

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen työyhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Voit suorittaa opintoja myös ulkomailla. Opiskelijaryhmä voi osallistua mahdollisuuksien mukaan myös alan kansainvälisiin seminaari-, konferenssi- ja messutapahtumiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltuva hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuudet ovat yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on pääosin suomi. Opintoihin sisältyy vähintään 5 opintopisteen verran englanninkielisiä opintoja. Tämän lisäksi on mahdollisuus valita englanninkielisiä opintoja Savonian yleisestä ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen tarjonnasta.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Marja Äijö
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6425
 

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube