Olet täällä

Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan sosionomiksi (ylempi AMK)

1.

Hyvää työtä

Pääset aidosti oppimaan hyvinvointipalvelujen kehittämistä.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.

3.

Työelämäläheisyys

Savonissa pääset soveltamaan oppimaasi työelämäympäristössä jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK)
Laajuus: 90 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Aloituspaikat: 25

Koulutuksen tavoite

Sosionomi (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu asiakastyön työmenetelmien ja palvelujärjestelmän laaja-alaisesta kehittämisestä kiinnostuneille. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa valmiuksia erityisasiantuntija- ja esimiestyöhön sekä muutoksen hallintaan.

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosionomin AMK-tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaalialan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä.

 

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe järjestetään 25.5.2020 klo 9-13 Iisalmen kampuksella, Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi. Valintakoe on kirjallinen koe eikä siihen ole ennakkomateriaalia. Suomenkielinen ja englanninkielinen materiaali jaetaan valintakokeessa.

 

HUOM! Covid-19 koronavirusepidemian johdosta valintakoe suoritetaan verkossa etänä Savonian Moodle-ympäristössä 25.5.2020 klo 9-13.00. 

Moodle-oppimisympäristöön pääset kirjautumaan 18.5.2020 alkaen, jolloin pääset testaamaan tunnuksien toimivuutta ja löydät valintakoekurssin. Kirjaudu kurssille muutama päivä ennen valintakokeen alkamista. Näin voit varmistaa tunnustesi toimivuuden ja kirjautumisen onnistumisen. Kokeeseen kirjautuminen on hakijan vastuulla. Koetta ei voi suorittaa muuna aikana. Varsinainen koemateriaali avautuu kurssille 25.5.2020 klo 9.00. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä, ja valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

 

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pätevyys

Sosionomikoulutuksen tuottama tutkintonimike on sosionomi ylempi (AMK). Sosiaalialan ylempi AMK -tutkinto antaa kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuten tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkintokin.

Sosionomi (ylempi AMK) -maisteritason tutkinto -esite (Valtakunnallinen sosiaalialan AMK-verkosto)

Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa seuraavia tutkintonimikkeitä sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinnoista: bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti ja terveydenhoitaja (ylempi AMK). Jos sinulla on jokin edellä mainituista tutkinnnoista suoritettuna AMK-tutkintona, niin valmistut Savonia-ammattikorkeakoulusta ylempään AMK-tutkintoon samalla tutkintonimikkeellä. Jos sinulla on jokin muu korkeakoulututkinto, kuin mitä Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa sosiaali- ja terveysalalla, niin tutkintonimikkeeksi tulee sinulle sosionomi ylempi AMK, kun valmistut sosionomin tutkinto-ohjelmasta. 

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista vaativan asiakastyön moniammatillisen yhteistyön koordinointiin, uudenlaisten työmenetelmien ja käytäntöjen kehittämiseen laaja-alaisesti. Lisäksi kehitetään valmiuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan huomioiden hyvinvointipalvelujärjestelmän muutokset ja laadun ja tehokkuuden vaatimukset.

Opiskeluaika 1,5–2 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, työelämälähtöiset toimeksiannot ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Kontaktiopiskelua on noin kaksi päivää kuukaudessa perjantaina ja lauantaina joko läsnäoloa vaativana lähiopetuksena tai etäyhteyden välityksellä. Läsnäolon vaativaa kontaktiopetusta voi olla sekä Iisalmen ja Kuopion kampuksilla.  

Opintojen rakenne

  • Ammattiopinnot 30 op
  • Opiskelija voi valita Savonian yhteiseltä YAMK tarjottimelta 6x5 op: yhteensä 30 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Kuviossa *:llä merkitty opintojakso tarjolla myös englanninkielisenä verkkokurssina

Sosionomi (YAMK), monimuotototeutus, Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti.

YAMK-opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä kehittämis- ja tutkimusprosesseja, jotka tuottavat uutta soveltavaa tietoa ja innovatiivista osaamista. Kehittämistehtävän avulla pyritään tuottamaan uusia työelämää lähellä olevia tutkimuksellisia ratkaisuja ja uudistamaan työelämän käytäntöjä sekä syventämään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta.

Opinnäytetyön kohdeorganisaatio toimii opinnäytetyön oppimis- ja tutkimus- ja kehittämisympäristönä. Kohdeorganisaatio voi olla esim. oma työpaikka, tilaajayhteisö tai tutkimus- ja kehittämishanke.

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä (800 t). Opiskelijan työmäärään sisältyvät itsenäinen työskentely, seminaarit (työsuunnitelman ja valmiin työn esittely) ja ohjauskeskustelut.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat työskennellä hyvin moninaisissa työtehtävissä mm. erilaisten projektien ja hankkeiden projektipäällikköinä, erityisasiantuntijoina sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen eri toimintaympäristöissä, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä sekä organisaatioissa esimiehinä eritasoilla. Sosiaalialan YAMK tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja monelle tutkinnon suorittaminen on avannut aivan uusia ovia uralla eteenpäin. Uusi tutkinto-ohjelma on mahdollisuus niin opiskelijalle kuin hänen työnantajalleenkin.

Tehtävänimikkeitä:

Projektipäällikkö, erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö, projektikoordinaattori, sosiaalipalvelujen tai varhaiskasvatuksen esimies, päiväkodinjohtaja, sosiaalijohtaja, perusturvajohtaja, vastaava ohjaaja, kasvatusjohtaja, seudullinen asumispalveluvastaava, urasuunnittelujohtaja, perhepalvelujohtaja, toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja.

Kansainvälistyminen

Tutkinto-ohjelman opintosuunnitelmaan kuuluu kv-opintoja englanninkielisenä vähintään 5 op.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelmassa opiskelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltava hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosionomi (YAMK) on ammattikorkeakoulun korkein tutkinto. Tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkintokin. Tutkinnon jälkeen sinulla on mahdollista hakeutua jatko-opintoihin yliopistoon.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto-ohjelman opintosuunnitelmaan kuuluu kv-opintoja englanninkielisenä vähintään 5 op.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Pirjo Turunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 5622

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Sosionomi (YAMK)

Kevään 2021 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube