Olet täällä

Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus

Kouluttaudu asiakaslähtöisen työn ammattilaiseksi

Kouluttaudu asiakaslähtöisen työn ammattilaiseksi

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan suuhygienistiksi

1.

Hyvät työllistymisnäkymät

Hyville tekijöille riittää työtä.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Suuhygienisti (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Terveydenhuollon työnjaon kehittyessä suun hoidon tehtävien osalta, ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työ suuhygienistinä kohdentuu aikaisempaa painokkaammin suun terveyttä edistävään toimintaan, sen suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Lisäksi suuhygienistinä arvioit asiakkaiden suun terveydentilaa ja osallistut heidän suu- ja hammassairauksien varhaishoitoon.

Suuhygienistin suun terveydenhoitotyöllä tarkoitetaan yksilön, ryhmän ja yhteisön tarpeista lähtevää suun terveyden edistämistä, johon sisältyvät parodontologinen (iensairauksien hoito) ja kariologisten (hammaskarieksen hoito) infektiosairauksien ehkäisy, varhaishoito sekä suun terveyttä ylläpitävä ja purentaelimen toimintaan liittyvä kuntouttava hoito.

Suuhygienistin työ edellyttää sinulta hammaslääketieteen, hoitotyön ja terveyden edistämisen laaja-alaista osaamista. Sinulla tulee olla kyky työskennellä sekä itsenäisesti että suun terveydenhoidon työryhmissä. Suuhygienistinä teet yhteistyötä myös muiden ammattihenkilöiden kanssa, kuten terveydenhoitajien, puhe- ja toimintaterapeuttien, sosiaalialan asiantuntijoiden ja opettajien kanssa.

Toimiminen suuhygienistinä on vaativaa ja se edellyttää sinulta jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa mm. liittyen uusimman tekniikan ja muuttuvien materiaalien käytön hallintaan sekä uusien suun terveydenhuollon palvelumuotojen, kuten liikkuvat ja digitaaliset palvelut, kehittämiseen. Ammatissa tarvitaan käden taitoja ja tarkkuutta sekä päätöksenteko- ja järjestelykykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Työssä tarvitaan hyvää palveluasennetta sekä kykyä luoda kontakti erilaisiin, usein pelokkaisiinkin potilaisiin.

Opiskelijavalinta, esivalintakoe ja valintakoe

30 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensin kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019. Esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua, mutta hakijat saavat esivalintakoelinkin sähköpostiinsa. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät osoitteesta soteli.metropolia.fi.

Esivalintakokeen perusteella 120 parhaiten menestynyttä hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse. Valintakoe järjestetään 7.6.2019 klo 8-16 Kuopiossa, Opistotien kampuksella (Opistotie 2, 70200 Kuopio).

Valintakoe on psykologinen henkilöarviointi. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijaksi.

Savonia tekee valintakoeyhteistyötä. Esivalintakokeesta saamasi pistemäärän perusteella sinut voidaan kutsua vain yhteen samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut. Lisätietoja valintaryhmistä ja valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet
 

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influnessarokotus
  • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

 

Pääaineen valinta

Asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa ammattialaan perehtymisestä ja etenee harjaantumisen ja soveltamisen kautta suun terveydenhoitotyön asiantuntijaksi. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää tavoitteidesi ja päämäärien tunnistamista.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot ovat laajempia opintokokonaisuuksia ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen. Suuhygienistin oman alan tiedollinen ja taidollinen osaaminen on hyvin laajaa, ja se muodostuu terveyden edistämisen osaamisesta, suun terveydenhoitotyön osaamisesta, suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisesta, suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen osaamisesta.

Laadit opiskelusi tueksi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittua osaamista voit hyödyntää opiskelussasi. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelusuunnitelmasi tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä.

Opiskelusi sisältää opiskelua oppilaitoksella, verkko-opiskelua, taitopajoja ja simulaatio-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot toteutuvat aidoissa työympäristöissä, harjoittelua voi olla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suun terveydenhoidon opetusklinikan lisäksi eri puolilla Suomea.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vahvistaa sinut hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, suuhygienistiksi.

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa. Sinulla on mahdollista työskennellä myös Euroopan eri maissa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt laajasti ammattialaan ja suun terveydenhoidon perusteisiin. Hankit perusosaamista suun terveydenhoitotyöstä ja suun terveyden edistämisestä. Harjoittelet hankkimalla kliinistä osaamista taitopajoissa ja simulaatioissa.

Toisena opiskeluvuonna lisäät teoreettista ja kliinistä osaamistasi. Perehdyt asiakaslähtöiseen suun terveydenhoitotyöhön. Kieliopinnot tukevat ammattitaidon opiskelua ja eri kulttuureista tulevien potilaiden kohtaamista.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla perheen suun terveydenhoitotyötä ja suun terveydenhoitotyötä erilaisissa yhteisöissä. Hankit tutkimus- ja kehittämisosaamista, ja aloitat opinnäytetyön tekemisen.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida suun terveydenhoitotyön osaamistasi. Syvennät osaamistasi valinnaisissa opinnoissa kehittymistarpeesi mukaan, ja opinnäytetyösi valmistuu. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan sisäisille että ulkopuolisille yleisöille.

Opintojen rakenne

Yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan yhdistäminen.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opiskeltaviin oppiaineisiin voit tutustua täällä>>

Suuhygienisti, opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Opiskeluusi kuuluva työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee ammattitaitosi ja työelämävalmiuksiesi kehittymistä. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana. Usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan väylän työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyön voit tehdä yksin tai parin kanssa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö tai koostettu opinnäytetyö.

Tutustu opinnäytetöihin Theseuksessa>>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Suhygienistinä olet ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut suun terveydenhoitotyön asiantuntija. Työskentelet julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä edistäen väestön suun terveyttä. Osaat ennakoida suun terveydenhuollon palveluntarpeen muutoksia, arvioida niiden merkitystä omalla alallasi sekä kehittää suun terveydenhoitotyötä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Suuhygienistejä työskentelee terveyskeskusten suun terveydenhuollon yksiköissä, sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa sekä yksityisillä hammaslääkäriasemilla sekä yrittäjinä omilla vastaanotoillaan. Myös alan laitteita, tarveaineita ja välineitä valmistavat ja markkinoivat yritykset tarjoavat töitä suuhygienisteille messuilla ja erilaissa projektiluonteisissa tapahtumissa. Suuhygienistinä sinulla on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi opetustehtävissä, hallinnollisissa ja esimiestehtävissä, asiantuntija-, tutkimus ja kehittämistehtävissä tai myynti- ja markkinointitehtävissä.

Useimmissa työtehtävissä teet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kuten hammaslääkärit, hammashoitajat, hammasteknikot sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Tehtävänimikkeitä:

  • suuhygienisti
  • yrittäjä
  • tuote-edustaja
  • kouluttaja

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille erilaisiin alan kohteisiin tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Vaihtokokemus ulkomailta ja kielitaito tuovat opiskelijalle merkittävää etua työmarkkinoilla ja osoittavat työnantajille kykyä selviytyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Hanzen yliopisto (Hollanti), Liettuan yliopisto (Liettua), Rigan Stradins –yliopisto (Latvia) ja TAFE SA, Centre for Dental Studies, Adelaide (Australia).

Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla opiskelijatuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian suuhygienistikoulutus tekee aktiivista yhteistyötä etenkin Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suun terveydenhoidon opetusklinikan kanssa. Toiminnassa ovat mukana alueen suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijat.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltuva hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Opiskelijana voit hankkia uudenlaista osaamista erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Suuhygienistin urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä‐, jatko‐ ja täydennyskoulutukset. Suuhygienisti voi jatkaa opintojaan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen ammattikorkeakoulujen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Opetusta ja oppimateriaaleja on englanninkielellä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6412

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Suuhygienisti (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube