Olet täällä

Tanssinopettaja/Musiikkipedagogi (ylempi AMK), taidepedagogiikka, monimuotototeutus

Hae uusi tulevaisuus

Uusi taidepedagogiikan YAMK-koulutus nyt haussa

1.

Opintojen monipuolisuus

Tutkinto antaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Työelämäläheisyys

Kumppaneinamme on toimijoita useilta eri aloilta, joten verkostoidut luontevasti opintojen aikana.

Koulutuksen nimi: Tanssinopettaja/Musiikkipedagogi (ylempi AMK), taidepedagogiikka
Tutkintonimike: Tanssinopettaja (ylempi AMK), Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Laajuus: 60 opintopistettä, 2 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus  Lähiopetuspäivät julkaistaan myöhemmin

Aloituspaikat: 15

Koulutuksen tavoite

Taidepedagogiikka (ylempi amk)-tutkinto antaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä. Tutkinto antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. YAMK -tutkinnon suorittaneella on menetelmät ja ammattitaito oman työn sekä toiminnan kehittämiseen sekä muiden kouluttamiseen.

Taidepedagogiikka YAMK - tutkinnon suorittaneet osaavat toimia erilaisissa konteksteissa, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja. He osaavat käyttää, soveltaa ja luoda menetelmiä, jotka edistävät vuorovaikutusta, osallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on antaa valmiuksia tutkivaan ja kehittävään työotteeseen työelämän muutosprosessien hallinnassa. Heillä on taito verkottua ja soveltaa osaamistaan kansainvälisissä ympäristöissä ja monikulttuurisessa toiminnassa. Koulutus vahvistaa oman elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä monipuolisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Löydät meidät myös Instagramista @savoniatanssi ja @savoniamusiikki
 Facebookista Savonia Musiikki ja Tanssi

Opiskelijatarinoita

Sanna

Sanna on valmistunut Savoniasta jo kahdesti. Taidepedagogiikan YAMK-opinnot hän aloitti yhdessä oman pienen nyytin kanssa eikä kadu opintoihin lähtemistä. Opinnoissa parasta olivat muut opiskelijat ja upea ajatuksenvaihto ammatillisista asioista. Oli hienoa saada oppia merkittäviltä kulttuurialan vaikuttajilta. Työtehtävät ja produktiot olivat huikeita. Oma ammatillinen intohimokin löytyi opinnäytetyökonsertin kautta.

Sanna

Lue lisää >>

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet jonkin seuraavista tutkinnoista: Tanssinopettaja (AMK), Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK) + pedagogiset opinnot 60 op/35 ov, Musiikin maisteri + pedagogiset opinnot 60 op/35 ov, Tanssitaiteen maisteri + pedagogiset opinnot 60 op/35 ov, Kasvatustieteen maisteri + tanssin/musiikin syventävät opinnot. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Kaikilla hakijoilla täytyy olla suoritettuna 60 op:n /35 ov:n laajuiset pedagogiset opinnot (joko erikseen tai sisällytettynä tutkintoon). Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) musiikin tai tanssin alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Kulttuurialalla myös taiteellinen toiminta voidaan hyväksyä työkokemukseksi. Se täytyy osoittaa esim. portfoliolla.

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä.

 

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoe järjestetään 5.6.2020 klo 8.30 alkaen Kuopion Musiikkikeskuksella, Kuopionlahdenkatu 23 C. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. 

Valintakoe koostuu haastattelusta ja toiminnallisesta ryhmätilanteesta. Hakija esittelee haastattelussa portfolionsa. Valintakokeen sisällöstä kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 

HUOM! Koronaviruksesta johtuen valintakoe järjestetään poikkeuksellisesti verkon välityksellä.

Hakijoille on lähetetty sähköpostitse tarkemmat ohjeet valintakokeeseen osallistumisesta.

Hakijat lähettävät päivitetyn portfolion ja opinnäytetyön suunnitelman Moodlen tehtäväalustalle 20.5. klo 16:00 mennessä.

Valintakoe alkaa 5.6.2020 klo 8.30 Savonian Moodle-oppimisympäristössä Zoom-etäyhteyden välityksellä. Valintakoe sisältää haastattelun ja toiminnallisen ryhmätilanteen.

Pisteytyksessä ei muutoksia.

 

 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pätevyys

Tutkinto tuottaa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Taidepedagogiikka (Musiikkipedagogi YAMK, tanssinopettaja YAMK) opintojen laajuus on 60 op. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutus kestää 1,5–2 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat luontevan kokonaisuuden opiskelijalle. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyö esim. oman työpaikan kehittämiseen.

Lähipäivien määrä on keskimäärin 2 pv/kk. Lähiopiskelupäivät ovat yleensä perjantaisin ja lauantaisin. Näiden lisäksi on  1–2 lähijaksoa sen mukaan, mitä Savonian yhteisiä opintoja opiskelija valitsee.

Opintojen rakenne

Opinnot muodostuvat syventävistä ammattiopinnoista (20 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opintojaksoista (10 op), joista 5 op on oltava englanninkielisiä opintoja. Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen.

Kuviossa*:llä merkitty opintojakso tarjolla myös englanninkielisenä verkkokurssina.

Taidepedagogi Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, vie opittua käytäntöön sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opinnäytetyöt voivat olla tutkimuksellisia, toiminnallisia tai subjektiivista luovaa ilmaisua.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia laaja-alaisissa opetus-, asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymistä ja siihen liittyviä käytännön toimenpiteitä tuetaan Savoniassa monin eri tavoin. Opiskelijoita kannustetaan vaihtoon, joko suorittamaan opintoja tai tekemään lopputyötä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yleisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä luo edellytykset työvoiman, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkumiselle.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Taidepedagogiikan opiskelijat tekevät yhteistyötä valtakunnallisesti toimivien taideoppilaitosten (kaikki oppiasteet), koululaitoksen, hoiva- ja hoitolaitosten, taidelaitosten, yritysmaailman sekä kolmannen sektorin kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan painopisteet liittyvät pedagogiseen kehittämiseen, poikkitaiteellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto on suomenkielinen, mutta osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 7411

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Musiikki ja tanssi

Tutustu opetussuunnitelmaan
Tanssinopettaja/musiikkipedagogi (YAMK)

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube