Olet täällä

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus

Liiketoiminnan ketterä kehittäjä

Liiketoiminnan ketterä kehittäjä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tradenomiksi (ylempi AMK)

1.

Kilpailuetua työmarkkinoille

YAMK-tutkinnolla nostat osaamisesi seuraavalle tasolle.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Laajuus: 90 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus Lähipäivien määrä on ensimmäisenä lukuvuonna keskimäärin 2 pv/kk. Alustava aikataulu (pdf)
Aloituspaikat: 25

Koulutuksen tavoite

Liiketalouden monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla.  Tradenomin ylempi amk-tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen liiketalouden osaamisen, jota tarvitaan liiketoiminnan esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Opinnoissasi painottuvat johtamisosaamisesi ja liiketoiminnan kehittämisosaamisesi syventäminen. Valmistuttuasi sinulla on kyky johtaa, kehittää ja uudistaa työyhteisösi toimintaa, lisäksi osaat arvioida ja kehittää monipuolisesti omia esimiesvalmiuksiasi ja pysyt toimimaan menestyksekkäästi esimiehenä työyhteisössäsi, sekä johtaa henkilöstön osaamista moninaistuvassa työyhteisössä.

Koulutuksen jälkeen sinulla on myös taito ymmärtää strategisen ajattelun merkitystä liiketoiminnan uudistumisen voimavarana ja osaat soveltaa strategisen johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen työvälineitä johtamistyössäsi.

Opintojen aikana saat hyvät valmiudet myös alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssäsi ja sen kehittämisessä.

Opiskelijatarinoita

Anu Mustonen

Työelämän ja kaupan alan jatkuvat muutokset saivat minut pohtimaan omaa osaamistani ja valmiuksiani muuttuviin tarpeisiin. Esimieheni IKEA:lla kannusti minua kovasti YAMK-opintojen pariin ja niinpä lähdinkin hakemaan uusia työkaluja sekä esimiestyön että liiketoiminnan kehittämiseen. Halusin opiskelemaan nimenomaan Savoniaan, koska sen kurssitarjonta vastasi odotuksiini niin hyvin. Opiskelu osoittautuikin hienoksi kokemukseksi, jota muistelen toisinaan haikein mielin.

Anu Mustonen

Lue lisää >>

 

Arto Hakkarainen

Valmistuin Savoniasta tradenomiksi vuonna 2008. Aloin miettiä jatko-opiskelumahdollisuuksia tarkemmin, kun olin työskennellyt valmistumisen jälkeen viitisen vuotta. Vaikka vahvasti kasvuhakuinen työpaikkani oli tarjonnut niin vaihtelua kuin ammatillisia virikkeitä, koin, että aika ajoin olisi hyvä laajentaa ajattelua oman työpaikan, ammatillisen yhteisön, asiakaskunnan ja toimialan ulkopuolelle. Lähdinkin opiskelemaan liiketalouden YAMK-tutkintoa avoimin mielin.

Arto Hakkarainen

Lue lisää >>

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu Tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän (hyväksytty suoritus min. 20 pistettä, maks. 60 pistettä) ja haastattelun (min. 10 pistettä, maks. 40 pistettä) yhteispistemäärän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Valintakoehaastatteluun kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Valintakoehaastattelu järjestetään 26.5.2020 Kuopiossa, Microkadun kampuksella (Microkatu 7, 70210 Kuopio). 

 

HUOM! COVID-19 Koronaepidemian johdosta valintakoehaastatteluja ei järjestetä kampuksella. 

Valintakoehaastattelut järjestetään 26.5.2020 verkossa Zoom-yhteyden välityksellä. Hakijat voivat testata Zoom-yhteyttä 18.5.2020 klo 14-16 välisenä aikana. Haastattelukutsu sekä ohjeet Zoomin testaamiseen lähetetään sähköpostitse.

 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei liiketalouden alan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Lähipäivien määrä on ensimmäisenä lukuvuonna keskimäärin 2 pv/kk. Lähiopiskelupäivät ovat yleensä perjantaisin ja lauantaisin. Lähipäivien määrään ja rytmitykseen vaikuttavat myös opiskelijan omat valinnat vaihtoehtoisten ammatillisten opintojen ja valinnaisten yhteisten opintojen osalta.

Liiketalouden YAMK-koulutuksessa pääset vahvistamaan johtamis- ja kehittämisosaamiseesi liittyviä osa-alueita, kuten strategista ajattelua ja esimiestyötä. Lisäksi opinnot harjaannuttavat sinut liiketoiminnan luovaan kehittämiseen, asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen sekä strategiseen talouden ohjaukseen.

Opintojen aikana sinulla on mahdollista kehittää osaamistasi mm. työhyvinvointiin ja esimiesviestintään liittyen. Sinulla on myös mahdollisuus valita 5-15 opintopisteen laajuudelta yrittäjävalmennusopintoja, mikäli sinulla on tavoitteena edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista opintojesi aikana.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa. Opinnot muodostuvat alakohtaisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista, sekä Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista, joista opiskelija valitsee vähintään 30 op. Pakolliset opintojaksot ovat kuviossa valkealla pohjalla. Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen. Yhteisissä opinnoissa tähdellä merkityt opintojaksot ovat tarjolla myös englanninkielisinä verkkototeutuksina.

Tradenomi, liiketalouden kehittäminen (YAMK), Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti.

YAMK-opinnäytetyö on aina työelämäläheinen ja sen tulisi olla työelämää kehittävä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa opiskelijalla on selkeä oma vastuualueensa.

Opinnäytetyö voi olla aiheeseen perustuen luonteeltaan esim.

 • kehittämistyö
 • soveltava tutkimustyö
 • kehittämistutkimus
 • tuotekehitystyö
 • tai edellisten yhdistelmä.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Tradenomin ylemmän amk-tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).

Tehtävänimikkeitä:

 • asiakaspalvelupäällikkö
 • henkilöstöpäällikkö
 • markkinointipäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • talouspäällikkö
 • yrittäjä

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana monin tavoin. Vapaavalintaisena opintojaksona voit suorittaa kansainvälistä viestintäosaamista vahvistavan opintojakson Professional Communication. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua kansainväliseen intensiiviviikkoon, joka tullaan toteuttamaan ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa.

Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Sinulla on valittavana laaja kirjo englanninkielellä toteutettuja opintojaksoja, joille osallistuu kansainvälinen opiskelijajoukko. Myös osa oppimistehtävistä raportoidaan englanninkielellä. Yhteisönä Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen, ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on usein tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Jatko-opintomahdollisuuksista yliopistoissa päättävät kunkin yliopiston tiedekunnat itsenäisesti.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Nina Huotari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6911

Opiskelijatarinoita
Alumnitoiminnan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Liiketalouden ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Tradenomi (YAMK)

Katso alan esittelyvideo

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube