Olet täällä

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen?

Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan sairaanhoitajaksi

1.

Erinomaiset työllistymistilastot

Savoniasta valmistuneiden sairaanhoitajien työttömyysprosentti on ainoastaan 0,5.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

TIETOJEN PÄIVITYS ON KESKEN

Koulutuksen nimi: Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetusviikot: Kevään 2021 lähiopetusviikot ilmoitetaan myöhemmin
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Valmistuttuasi hallitset taidot, jotka osoittavat potilaan hoidon hallintaa, kykyä soveltaa tietojasi ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan hoitotyössä monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemisessa.

Koulutuksen aikana opit johtamaan ammatillista työskentelyä tai hankkeita ja työskentelemään hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksittäisten henkilöiden ja ryhmien osaamista ja kehittämistä. Opit soveltamaan, arviomaan ja analysoimaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotyön tilanteissa, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin (ja/tai saksan) kielellä.

Opiskelijatarinoita

Inkariina Kurkinen

Iisalmen kampukselta lähtee sairaanhoitajaopiskelijoita ahkerasti vaihtoon ympäri maailmaa. Inkariina Kurkinen huomasi Thaimaassa, Bangkokin kahdessa valtionsairaalassa työskennellessään, että kulttuurieroja on paljon. Thaimaalaiset eivät näytä kipua tai negatiivisia tunteita lainkaan. Sektion jälkeen äitien kipuja hoidetaan vain hetken aikaa kunnolla, sen jälkeen annetaan ainoastaan parasetamolia, kuvailee Kurkinen.

Inkariina Kurkinen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Opiskelijat valitaan valintakurssin ja haastattelun perusteella. Maanantaina 23.9.2019 hakijoille lähetetään tunnusviestit ja ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Kaikki hakijat osallistuvat valintakurssille. Valintakurssi alkaa 24.9.2019 ja päättyy 22.10.2019. Valintakurssin maksimipistemäärä on 60 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 20 pistettä, jotta tulos on hyväksytty. Haastatteluun kutsutaan 60 valintakurssista eniten pisteitä saanutta. Haastattelut järjestetään 12.11.2019 verkon välityksellä Zoom-yhteyden kautta (https://zoom.us). Hakija osallistuu haastatteluun kutsussa ilmoitettuna päivänä ja kellonaikana, ja lisäksi testaa Zoom-yhteyden 7.11.2019 klo 16.30 - 18.00 välisenä aikana. Haastattelun maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Hakukohde ei ole mukana sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakukohde on kuitenkin valintakurssin osalta yhteistyössä seuraavien Savonian hakukohteiden kanssa: Sairaanhoitajan (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) ja Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (Kuopio). Kuopion ja Iisalmen Sairaanhoitaja (AMK) monimuodot ovat yhteistyössä myös haastattelun osalta. Sosionomi (AMK) monimuotoon hakeneille on oma haastattelu.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä Savonian järjestamässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus
 • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tutkinto sisältää 185 opintopistettä yhteisiä opintoja ja 25 opintopistettä valinnaisia opintoja. Tutkinto on suunniteltu ammattitaitovaatimusten ja pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita 25 op valinnaisia ammattiopintoja. Valinnaisia ammattiopintoja ovat: akuutti- ja tehohoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä, perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä, uudistuvat työmenetelmät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sisätautia sairastan potilaan syventävät opinnot. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää myös englanninkielisen opintokokonaisuuden tai yrittäjyysopintoja. Voit kehittää yrittäjyysosaamista myös harjoittelujaksojen aikana.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa sairaanhoitajan hakemuksesta ja tutkinnon antaneen ammattikorkeakoulun ilmoituksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EY ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, 2006).

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, jolloin voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Lähiopetuksen viikkoja on ensimmäisellä lukukaudella kolme. Sen jälkeen lukukausilla on kolme lähiopetusviikkoa harjoittelujen lisäksi. 

Opiskelussa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä mm. taitopajoja ja simulaatioita. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu, lähiopetus sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäinen opiskelu ja oppiminen erilaisissa asiantuntijakulttuureissa. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija.

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna opit tarkastelemaan ihmistä kokonaisuutena sekä hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Opit käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta harjoitellessasi hoitotyötä.

Toisena opiskeluvuonna opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöstä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Harjoittelun avulla opit soveltamaan ja laajentamaan teoriatietoa edellä mainituilla hoitotyön alueilla.

Kolmantena opiskeluvuonna osaat soveltaa ja analysoida tietoa ikääntymisestä ja erityisryhmien asiakkaiden tarpeista sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaat arvioida hoitotyön kehittämistarpeita, suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja hoitotyön uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa, arvioida ja analysoida hoitotyön osaamistasi erilaisilla hoitotyön toiminta-alueilla, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana myös kansainvälisesti. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Sairaanhoitajaopintojen sisällöt lähtevät hoitotyöhön perehtymisestä ja etenevät oman osaamisen kehittämisen ja syventämisen kautta hoitotyön soveltamiseen eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten hoitotyössä.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opinnot ovat 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, ja tämä tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia, vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Perusopinnot: 35 op
- opiskelu ammattikorkeakoulussa
- tehtäväalueen yleiset perusteet
- viestintä ja kieliopinnot

Ammattiopinnot: teoria 60 op
- sairaanhoitajan tehtäväalueen ongelmakokonaisuudet ja sovellukset
- tieteelliset perusteet

Ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
- käytännön sairaanhoitajan toiminta
- erilaisten toimintatapojen, työmenetelmien valinta, käyttö ja soveltaminen
- toiminnan kehittäminen
- valmentaminen työelämän vaatimuksiin
- ammatillisen osaamisen syventäminen
- työllistymisen edistäminen

Ammattiopinnot: valinnaiset 25 op
- laajentaa ja syventää osaamista opiskelijan valitsemalla alalla 

Opinnäytetyö: 15 op

Opintojen rakenne sairaanhoitaja Iisalmi

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi myös opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.

b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.

c) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Opinnäytetyöskentelyn tukena ovat tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön työpajat ja seminaarit.

Tutustu aikaisempiin Opinnäytetöihin Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) voi toimia sosiaali- ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä. Sairaanhoitaja voi olla myös yrittäjä, edustaja, ohjaaja, hanketyöntekijä, palveluvastaava jne.

Tehtävänimikkeitä

 • sairaanhoitaja
 • diabeteshoitaja
 • psykiatrinen sairaanhoitaja
 • anestesiasairaanhoitaja
 • leikkaussalisairaanhoitaja
 • lastensairaanhoitaja
 • kirurginen sairaanhoitaja
 • vastaava sairaanhoitaja
 • sairaanhoitaja, tiimivastaava
 • apulaisosastonhoitaja
 • palveluvastaava
 • kehitysvammaisten ohjaaja
 • hoitokodin vastaava sairaanhoitaja
 • tutkimushoitaja
 • staff nurse
 • työvoimaohjaaja
 • palveluvastaava
 • ohjaaja
 • edustaja
 • yrittäjä

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista sekä ulkomailla erilaisissa alan kohteissa että omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla tuutorina ja/tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Vaihtokohteita on Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa esimerkiksi Belgia, Englanti, Espanja, Itävalta, Kenia, Namibia, Mosanbik, Shanghai, Slovakia, Slovenia, Thaimaa, Australia, Kanada, Kiina.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat käytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä. Opiskelija suorittaa osan opinnoistaan erilaisissa työelämälähtöisissä hankkeissa ja projekteissa.

Tutkimuksen painopisteet

Savonia-ammattikorkeakoulussa on nimetyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painoalat. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy soveltavan hyvinvointiteknologian alueelle.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitajan urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä-, jatko- ja täydennyskoulutukset. Sairaanhoitaja voi jatkaa opintojaan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Yksittäisiä opintojaksoja on englannin kielellä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube