Olet täällä

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen?

Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan sairaanhoitajaksi

1.

Erinomaiset työllistymistilastot

Savoniasta valmistuneiden sairaanhoitajien työttömyysprosentti on ainoastaan 0,5.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Koulutuksen nimi: Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetusviikot: Opintojen aloitus kolme päivää viikolla 2. Sen jälkeen lähiopetusta ma-pe viikoilla 6, 11, 16 ja 20. 
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Terveydenhuoltoalan toiminta uudistuu jatkuvasti, mikä asettaa uudenlaisia vaatimuksia alan asiantuntijoiden osaamiselle. Teknologian kehittymisen lisäksi myös eri kulttuureista ja kielialueilta tulevien potilaiden monimuotoisuus tuo omat muutoksensa alalla toimimiseen. Savoniassa hankkimasi sairaanhoitajan koulutus valmistaa sinut vastaamaan näihin haasteisiin.

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa. Valmistuttuasi sinulla on hyvä tietoperusta ja taidot hoitaa potilaita sekä kykyä soveltaa tietojasi erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. 

Opit soveltamaan, arviomaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotyön tilanteissa, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Koulutuksen aikana omaksumasi itsenäinen työote ja kyky nopeaan päätöksentekoon ovat avainasemassa työelämään siirryttäessä. Moniammatillinen toiminta ja asiakastyö edellyttävät hyviä vuorovaikutus‐ ja tiimityötaitoja sekä erilaisuuden kohtaamisen kykyä. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön asiantuntijoille että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin (ja/tai saksan) kielellä. 

Opiskelijatarinoita

Inkariina Kurkinen

Iisalmen kampukselta lähtee sairaanhoitajaopiskelijoita ahkerasti vaihtoon ympäri maailmaa. Inkariina Kurkinen huomasi Thaimaassa, Bangkokin kahdessa valtionsairaalassa työskennellessään, että kulttuurieroja on paljon. Thaimaalaiset eivät näytä kipua tai negatiivisia tunteita lainkaan. Sektion jälkeen äitien kipuja hoidetaan vain hetken aikaa kunnolla, sen jälkeen annetaan ainoastaan parasetamolia, kuvailee Kurkinen.

Inkariina Kurkinen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin ja ryhmätehtävän perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 22.9.2020 ja kurssin tehtävät on palautettava 27.10.2020 klo 23:59 mennessä. Valintakurssin maksimipistemäärä on 60 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 20 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Ryhmätehtävään kutsutaan 80 valintakurssista eniten pisteitä saanutta. Ryhmätehtävä järjestetään 10.11.2020 verkon välityksellä Zoom-yhteydellä. Ryhmätehtävän maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakukohde on valintakoeyhteistyössä valintakurssin osalta seuraavien Savonian hakukohteiden kanssa: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) sekä sosionomi (AMK),monimuotototeutus (Iisalmi). Kuopion ja Iisalmen sairaanhoitajan monimuotokoulutukset ovat yhteistyössä myös ryhmätehtävän osalta. 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tutkinto sisältää 185 opintopistettä yhteisiä opintoja ja 25 opintopistettä valinnaisia opintoja. Tutkinto on suunniteltu ammattitaitovaatimusten ja pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita 25 op valinnaisia ammattiopintoja. Valinnaisia ammattiopintoja ovat: akuutti- ja tehohoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä, perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä, uudistuvat työmenetelmät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sisätautia sairastan potilaan syventävät opinnot. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää myös englanninkielisen opintokokonaisuuden tai yrittäjyysopintoja. Voit kehittää yrittäjyysosaamista myös harjoittelujaksojen aikana.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vahvistaa sinut terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistaminen vaatii sinua valmistuttuasi täyttämään sähköisen hakemuksen. Laillistamisen edellytyksenä on, että koulutus täyttää Euroopan Yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä edellä olevat vaatimukset. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, jolloin voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. 

Opiskelussa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä mm. taitopajoja ja simulaatioita. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu, lähiopetus sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäinen opiskelu ja oppiminen erilaisissa asiantuntijakulttuureissa. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija.

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna opit tarkastelemaan ihmistä kokonaisuutena sekä hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Opit käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta harjoitellessasi hoitotyötä.

Toisena opiskeluvuonna opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöstä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Harjoittelun avulla opit soveltamaan ja laajentamaan teoriatietoa edellä mainituilla hoitotyön alueilla.

Kolmantena opiskeluvuonna osaat soveltaa ja analysoida tietoa ikääntymisestä ja erityisryhmien asiakkaiden tarpeista sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaat arvioida hoitotyön kehittämistarpeita, suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja hoitotyön uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa, arvioida ja analysoida hoitotyön osaamistasi erilaisilla hoitotyön toiminta-alueilla, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana myös kansainvälisesti. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Sairaanhoitajaopintojen sisällöt lähtevät hoitotyöhön perehtymisestä ja etenevät oman osaamisen kehittämisen ja syventämisen kautta hoitotyön soveltamiseen eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten hoitotyössä.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opinnot ovat 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, ja tämä tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia, vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Perusopinnot: 35 op
- opiskelu ammattikorkeakoulussa
- tehtäväalueen yleiset perusteet
- viestintä ja kieliopinnot

Ammattiopinnot: teoria 60 op
- sairaanhoitajan tehtäväalueen ongelmakokonaisuudet ja sovellukset
- tieteelliset perusteet

Ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
- käytännön sairaanhoitajan toiminta
- erilaisten toimintatapojen, työmenetelmien valinta, käyttö ja soveltaminen
- toiminnan kehittäminen
- valmentaminen työelämän vaatimuksiin
- ammatillisen osaamisen syventäminen
- työllistymisen edistäminen

Ammattiopinnot: valinnaiset 25 op
- laajentaa ja syventää osaamista opiskelijan valitsemalla alalla 

Opinnäytetyö: 15 op

Opintojen rakenne sairaanhoitaja Iisalmi

Opinnäytetyö

Savoniassa opinnäytetyö on aina työelämää kehittävä ja opiskelijan osaamista syventävä. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan toimijoiden kanssa jo opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi. Opinnäytetyön voit tehdä yksin, parityönä tai ryhmässä.

Opinnäytetyösi suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö
b) Tutkimuksellinen opinnäyte
c) Koostettu opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työnantajien ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyösi on näyte sujuvan ja luotettavan asiantuntijatekstin tuottamisesta ja alaa koskevan tiedon hallinnasta.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) voi toimia sosiaali- ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä. Sairaanhoitaja voi olla myös yrittäjä, edustaja, ohjaaja, hanketyöntekijä, palveluvastaava jne.

Tehtävänimikkeitä

 • sairaanhoitaja
 • diabeteshoitaja
 • psykiatrinen sairaanhoitaja
 • anestesiasairaanhoitaja
 • leikkaussalisairaanhoitaja
 • lastensairaanhoitaja
 • kirurginen sairaanhoitaja
 • vastaava sairaanhoitaja
 • sairaanhoitaja, tiimivastaava
 • apulaisosastonhoitaja
 • palveluvastaava
 • kehitysvammaisten ohjaaja
 • hoitokodin vastaava sairaanhoitaja
 • tutkimushoitaja
 • staff nurse
 • työvoimaohjaaja
 • palveluvastaava
 • ohjaaja
 • edustaja
 • yrittäjä

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista sekä ulkomailla erilaisissa alan kohteissa että omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla tuutorina ja/tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Vaihtokohteita on Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa esimerkiksi Belgia, Englanti, Espanja, Itävalta, Kenia, Namibia, Mosanbik, Shanghai, Slovakia, Slovenia, Thaimaa, Australia, Kanada, Kiina.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opiskelijana olet aktiivinen toimija ja työskentelet erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät asiantuntijat sekä työelämän edustajat kehittävät yhteistyössä hoitotyötä.  Opiskelet erilaisissa toimintaympäristöissä, työelämälähtöisissä hankkeissa ja projekteissa.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltava hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.  Opiskelijana voit hankkia uudenlaista osaamista erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitajan urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä-, jatko- ja täydennyskoulutukset. Sairaanhoitaja voi jatkaa opintojaan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Yksittäisiä opintojaksoja on englannin kielellä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube