Olet täällä

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon johtaminen, monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan YAMK-tutkintoon

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Ensihoidon johtaminen (ylempi AMK), monimuotototeutus
Tutkintonimike: Ensihoitaja (ylempi AMK) tai Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus: 90 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetuspäivät: lähiopetuspäiviä on 2-5 päivää kuukaudessa painottuen torstaista lauantaihin. Katso tarkemmin kohdasta "Koulutuksen sisältö". 
Aloituspaikat: 15

Koulutuksen tavoite

Ensihoidon johtamisen yamk-tutkinto-ohjelman (90 op) tavoitteena on antaa valmiudet toimia ensihoidon johtajan ja erityisasiantuntijan tehtävissä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu rohkeita ja aktiivisia ensihoidon asiantuntijoita, jotka kykenevät uudistamaan, kehittämään ja johtamaan ensihoitotyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla edellyttäen opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Tutkinto-ohjelma vastaa osaltaan yhteiskunnassa olevaan ensihoidon johtamisen ja kehittämisen osaamistarpeeseen. Ensihoitopalvelu on monialainen kokonaisuus, joka vastaa potilaan kiireellisestä ja kiireettömästä hoidon tarpeen arvioista ja akuutista hoidosta terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammatillisen koulutusväylän tarjoama korkein taso. Ensihoidon johtamisen tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yleisesti määriteltyä tasoa 7 (EQF), mikä on ylempi korkeakoulututkinto- eli maisteritaso. Tutkinnon tasoluokittelu mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden vapaan liikkumisen EU:n alueella.

Opinnot toteutetaan lähiopiskeluna ja verkko-opintoina. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä ohjaavan opettajansa kanssa. Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetuspäiviä on 2-5 päivää kuukaudessa painottuen torstaista lauantaihin.

Opiskelijatarinoita

Harri Jokinen

Opinnäytetyöllä voi olla yllättäviä seurauksia. Harri Jokisen opparin tulokset konkretisoituivat vaikuttaen nuoren ihmisen hengen pelastumiseen. Harrille ensihoidon johtamisen opinnoista oli paljon muutakin konkreettista hyötyä. Hän sai valmiuksia tulevaisuuden ensihoidon kehittämiseen ja oma osaaminen vahvistui, vaikka työkokemusta on kertynyt jo vuosikymmeniä. Myös oman alan verkostot laajenivat ja silläkin on merkitystä alan kehittämisessä.

Harri Jokinen

Lue lisää >>

 

Marko Kolula

Ensihoidon johtamisen YAMK-tutkinto avasi Markolle ovia moniin eri ensihoidon tehtäviin. Tutkinnon mahdollistamana hän työskentelee tällä hetkellä ensihoidon kenttäjohtajana. Käytännössä ei Markon mielestä sellaista ensihoidon asiantuntijatehtävää olekaan, johon et olisi tutkinnon jälkeen pätevä hakija. Opintosuoritukset eivät synny koulutuksessa itsestään, mutta niiden toteuttaminen on luotu muun elämän kanssa hyvin yhteensopivaksi. Kyky joukkuepelaamiseen on oikeastaan edellytys opinnoissa pärjäämiseen, kuten työelämässäkin.

Marko Kolula

Lue lisää >>

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu ensihoitaja AMK ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai sairaanhoitaja AMK ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka ovat toimineet hoitotason ensihoitajina ja suorittaneet lisäkoulutuksena 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. (Terveydenhuoltolaki 340/2011). Muilla tutkinnoilla ei koulutukseen voi hakeutua.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) hoitotason ensihoitajan työkokemusta ensihoitopalvelun työtehtävistä tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle viimeistään 23.9.2020 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 23.9.2020 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. 

Hakukohde ei ole valintakoeyhteistyössä. 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Koulutus painottuu ensihoidon johtamiseen liittyvän osaamisen syventämiseen. Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista opinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet, jotka tukevat kehittämis- ja johtamistaitojen hankkimista, opinnäytetyön tekoa ja urakehitystäsi. Lisäksi laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten oppimis- ja kehittymistavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa seuraavia tutkintonimikkeitä sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinnoista: bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja. Valmistut Savonia-ammattikorkeakoulusta ylempään AMK-tutkintoon samalla tutkintonimikkeellä, eli ensihoitaja YAMK tai sairaanhoitaja YAMK.

Koulutuksen sisältö

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Ensihoidon johtamisen alakohtaiset (30op) opinnot ovat:

 • Johtamisteoreettinen ajattelu ja muutos 5 op
 • Ensihoitotyön operatiivinen johtaminen 5 op
 • Ensihoidon kehittäminen 10 op
 • Simulaatio-ohjaajakoulutus ja ensihoidon laadunhallinta 5 op
 • Henkilöstöjohtaminen 5 op

Kevään 2021 lähiopetuspäivät ovat: 28.1, 29.1, 5.2, 6.2, 8.2, 9.2, 10.2, 26.2 ja 14.5.  Opinnäytetyöwebinaarit ovat 21.1, 18.2, 18.3, 15.4 ja 20.5 klo 8-12. 

Opintojen rakenne

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä, joka koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (30 op), alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2,5–3 vuodessa.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi työelämäläheisesti, joka mahdollistaa sinulle verkostoitumisen oman alasi tai muiden alojen asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa jo opintojen aikana. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita.

Opinnäytetyön sisältö palvelee ensihoitopalvelun, johtamisen, sosiaali- ja terveysalan kehittymistä ja tukee työpaikkasi tai yhteistyöorganisaation strategisia tavoitteita.

Opinnäytetyön suoritustapa voi olla esimerkiksi kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte tai projekti.

Uramahdollisuudet

Ensihoitopalvelu

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1/2018) ensihoitopalvelusta määrittelee ensihoitopalvelun tehtävien lisäksi erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävät, ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen sisällön, ensihoitopalvelun riskialueluokat, ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat, ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstön, ja johtamisjärjestelmän. Ensihoitopalvelun johtamisjärjestelmä rakentuu terveydenhuollon monialaisista osaajista, jota johtavat erityisvastuualueillaan ylilääkärit. Operatiivinen resurssijohtaminen on rakentunut on ensihoidon kenttäjohtajan tehtäväksi ja operatiivinen lääketieteellinen johtaminen alueen päivystävän ensihoitolääkärin tehtäväksi.

Tavoitteena on kokonaisvaltainen palvelu, jossa väestöllä on maantieteelliset näkökohdat huomioiden mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet saada apua. Ikääntyvän väestön kotona pärjäämisen tukeminen on keskeinen tavoite sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, ja ensihoitoon osallistuva henkilöstö joutuu usein ottamaan kantaa tähän kysymykseen osana kiireellisen tehtävän hoitoa. Potilaan kotona toteutettavat lääketieteelliset arviointi ja hoitotoimet muodostavat jatkossa yhä tärkeämmän osan myös ensihoitohenkilöstön työstä. Etenkin harvaan asutuilla alueilla voidaan suunnitella ensihoitopalvelua siten, että sen ensihoitopalvelun henkilöstön tehtäviin voitaisiin sisällyttää myös muita ennalta määriteltyjä terveydenhuollon palveluja. Näiden tehtävien tulisi olla luonteeltaan ensihoitohenkilöstön hoidettavaksi sopivia ja niiden tekeminen ei saisi aiheuttaa haittaa varsinaisten kiireellisten ensihoitotehtävien suorittamiselle. Nämä muut tehtävät tulevat korostamaan ensihoidon johtamisosaamisen ja monialaisen yhteistyön merkitystä. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 2011.)

Asiantuntijakoulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä alan asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävänimikkeitä:

 • Kenttäjohtaja
 • Osastonhoitaja
 • Lehtori
 • Hanke- tai projektipäällikkö
 • Palveluesimies, palvelupäällikkö
 • Suunnittelija tai kouluttaja

Kansainvälistyminen

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen työyhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Voit suorittaa opintoja myös ulkomailla. Opiskelijaryhmä voi osallistua mahdollisuuksien mukaan myös alan kansainvälisiin seminaari-, konferenssi- ja messutapahtumiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuudet ovat yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Opetuskieli

Opetuskieli on pääosin suomi. Opintoihin sisältyy vähintään 5 opintopisteen verran englanninkielisiä opintoja. Tämän lisäksi on mahdollisuus valita englanninkielisiä opintoja Savonian yleisestä ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen tarjonnasta.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube