Olet täällä

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kehittäminen ja johtaminen, monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan YAMK-tutkintoon

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kehittäminen ja johtaminen
Tutkintonimike: Bioanalyytikko (ylempiAMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Kevään 2021 lähiopetuspäivät: 14.-15.1, 4.-5.2, 4.-5.3, 9.4, 6.-7.5
Aloituspaikat: 30

Koulutuksen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoista sosiaali- ja terveysalan osaajia asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuasi olet valmis ja kykenevä ottamaan vastuuta työyhteisöjen, organisaatioiden ja alan kehittämisestä ja johtamisesta. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia esihenkilön, asiantuntijan, projektipäällikön ja työyhteisön kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojen aikana tulet kasvattamaan kehittämis- ja johtamisosaamistasi sekä saat uusia mahdollisuuksia työurallasi etenemiseen. Koulutuksen tuottama osaaminen antaa entistä paremmin valmiuksia työympäristön kehittämishaasteiden tunnistamiseen ja kykenet vastaamaan niihin mm. innovatiivisilla työmenetelmillä, hallituilla ongelmanratkaisuprosesseilla sekä kannustavalla vuorovaikutus- ja tiedottamisosaamisella. Opinnoissasi saat tukea myös johtamisosaamiseesi ja opit ymmärtämään erilaisten organisaatioiden rakenteita sekä niissä esiintyviä voimavaroja, tilanteita ja työprosesseja. Koulutuksessa opit analysoimaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa organisaation tai työyhteisön tavoitteiden mukaisesti.

Talouden prosessien ymmärtäminen luo sinulle realistisen perustan ammattitaitoiselle johtamiselle ja auttaa hahmottamaan toiminnan kehittämismahdollisuuksia voimavarat ja mahdollisuudet huomioiden. Asiantuntijuusosaamisen kasvun tavoitteissa painottuu kyky hahmottaa oma työyhteisö osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä halu vaikuttaa työyhteisön palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen!

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 23.9.2020 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 23.9.2020 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. 

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei koulutukseesi sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista opinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet, jotka tukevat kehittämis- ja johtamistaitojen hankkimista ja opinnäytetyön tekoa. Lisäksi laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä toiminnan kehittämis- ja johtamisopinnoista, tutkimus- ja kehittämisopinnoista, asiantuntijaorganisaation johtamisen asiantuntijuusopinnoista sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä. Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu kohdan ”Opintojen rakenne” kuviossa.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää keskimäärin 2 vuotta. Opintojen rakenteeseen voit tutustua alla olevan kuvion kautta.

Opintojen rakenne kuva

Opinnäytetyö

Savoniassa opinnäytetyö on aina työelämää kehittävä ja opiskelijan osaamista syventävä. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan toimijoiden kanssa myös opintojen aikana. Usein YAMK-koulutuksen päättötyön tilaaja on opiskelijan oma organisaatio, jolloin voit syventää osaamistasi siellä olevien kehittämishankkeiden parissa.

Opinnäytetyösi suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö
b) Tutkimuksellinen opinnäyte
c) Produktio
d) Koostettu opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työnantajien ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyösi on näyte sujuvan ja luotettavan asiantuntijatekstin tuottamisesta ja alaa koskevan tiedon hallinnasta. Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen toimia johtajan, asiantuntijan, projektipäällikön ja työyhteisön kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Tämän päivän työtehtävät ovat yhä monialaisempia ja esimiestoimintaan kohdistuu entistä suurempia odotuksia, ja näihin asioihin saat uusia eväitä koulutuksen myötä.

Koulutuksessasi on huomioitu myös se, että opintojesi jälkeen osaat kehittää myös omaa johtajuuttasi ja sinulla on kyky uudistaa organisaation johtamisprosesseja.

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana niin kielitaidon kuin kulttuurinkin osalta. Opiskelussa käytetään osittain englanninkielistä tai muuta vieraskielistä oppimateriaalia. Koulutukseen sisältyy opiskelijalle valinnainen, omakustanteinen opintomatka Brysseliin. Keskiössä on tutustuminen eurooppalaisiin johtamis- ja hallintokäytäntöihin. Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa voi olla tarjolla työelämää kehittäviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tiedekorkeakoulut tarjoavat jatko-opiskelumahdollisuuksia mm. tohtorin tutkintoon.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltava hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön. 

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta osa opinnoista ja oppimateriaalista on esim. englannin kielellä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube