Olet täällä

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan sosionomiksi

1.

Hyvää työtä

Pääset aidosti oppimaan hyvinvointipalvelujen kehittämistä.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.

3.

Työelämäläheisyys

Savonissa pääset soveltamaan oppimaasi työelämäympäristössä jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetuspäivät: Keväällä 2021 lähiopetusta ke-pe viikoilla 2, 5, 11, 17 ja 20.
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Savoniassa sosionomikoulutuksen aikana saat asiantuntevan ja työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Sosionomit ovat hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjiä elämänkaaren eri vaiheissa. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointipalveluja, ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit mm. lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä erilaisissa arjen haasteissa.

Sosionomina tunnet hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaaliohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Sosionomien erikoisosaaminen liittyy elämänkaaren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin. Varhaiskasvatuksessa sosionomit toimivat lasten kasvun ja kehityksen sekä perheiden hyvinvoinnin tukena. Palvelurakenteet ja työkäytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät, ja palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Sosionomina osaat ennakoida tulevaisuuden muutoksia, ja haluat olla mukana tuottamassa ja kehittämässä palveluja. Osaat myös toimia digitaalisessa toimintaympäristössä.

Opiskelijatarinoita

Anna-Kaisa Säisä

Joskus tarvitaan vain yhdet rohkaisevat sanat, jotta ihminen alkaa uskoa omiin kykyihinsä. Näin kävi minulle. Opettajani kannustavien sanojen rohkaisemana päätin pitkän pohdiskelun jälkeen hakea sosionomiopintoihin Savoniaan. Tie opiskelijaksi ei kuitenkaan avautunut sillä perinteisimmällä tavalla. Onni oli polkuopinnot, joiden kautta pääsin opiskelemaan unelma-ammattiani. Opiskelu on ollut antoisaa ja joustavaa. Nyt syksyllä opinnoissani käynnistyy jo viimeinen vuosi. Onneksi uskalsin tehdä rohkean päätöksen.

Anna-Kaisa Säisä

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin ja haastattelun perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 22.9.2020 ja kurssin tehtävät on palautettava 27.10.2020 klo 23:59 mennessä. Valintakurssin maksimipistemäärä on 60 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 20 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Haastatteluun kutsutaan 60 valintakurssista eniten pisteitä saanutta. Haastattelut järjestetään 11. - 12.11.2020 Iisalmen kampuksella, Haukisaarentie 2. Haastattelun maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakukohde on valintakoeyhteistyössä valintakurssin osalta seuraavien Savonian hakukohteiden kanssa: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Iisalmi) sekä Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Kuopio). Sosionomeilla on oma haastattelu. 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa sosionomiopinnoissa ei tehdä, mutta valinnaisissa ammattiopinnoissa voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukevaksi. Voit valita opintoja varhaiskasvatukseen tai palveluohjaukseen.

Varhaiskasvatuksen osaajan tulee valita 15 op varhaiskasvatuksen syventäviä ammattiopintoja. Varhaiskasvatuksen opintopolulla opiskelija oppii kasvun tukemisen ja ohjauksen taitoja asiakastyössä sekä oppii toimimaan moniammatillisissa työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana ja kehittämään ammatillista toimintaansa lähtien lasten ja perheiden tarpeista. Opiskelijan on suoritettava varhaiskasvatuksen opintoja osana tutkinnon suorittamista vähintään 60 op. Tämä antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Palveluohjauksen osaaja: Palveluohjauksen osaajan polkuun kuuluu 15 op palveluohjauksen syventäviä opintoja, joista 10 op pakollisia. 5 op voi vaihtoehtoisesti valita varhaiskasvatuksen polun syventävistä opinnoista tai muista soveltuvista amk-tasoisista syventävistä opinnoista. Palveluohjauksen, sosiaaliturvaohjauksen ja erityisen tuen sekä kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen osaamista tarvitaan työskenneltäessä sosiaalikeskuksissa, työvoiman palvelukeskuksissa, Kelalla, vakuutussektorilla sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä.

Rikosseuraamusalan osaaja: rikosseuraamusalan osaajan polkuun kuuluu 15 op syventäviä opintoja jotka ovat pakollisia. Opiskelija syventyy rangaistusjärjestelmiin, laillisuuteen, turvallisuuteen ja vaikuttamiseen rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamusalan osaajan opintopolun laajuus on 60 op.

Pätevyys

Sosionomikoulutuksen tuottama tutkintonimike ammattikorkeakoulutuksessa on sosionomi (AMK). Sosionomin (AMK) tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella), tai sosionomin (AMK) tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla, antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista. Ensimmäisenä opiskeluvuonna hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja alan ammattietiikasta. Toisena opiskeluvuonna perehdyt asiakaslähtöiseen työhön sosiaalialalla syvällisemmin sekä alan työmenetelmiin eri konteksteissa. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna syvennät ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen, palveluohjauksen tai rikosseuraamusalan osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämisosaamistasi, yhteiskuntaosaamistasi sekä johtamisosaamistasi.

Opinnot toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella. Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta, jotka ovat sosionomin ammatissa keskeistä osaamista.

Monimuoto-opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja toteutuvat vuosittain kymmenen viikon jaksoina (yhteensä 3x15 op). Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähiopetus toteutuu keskimäärin 3-5 päivänä kuukaudessa ja tämän lisäksi 1-2 päivää kuukaudessa läsnäoloa vaativana etäopetuksena. Opintojen alkaessa opiskelija laatii yhdessä oman opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen.

Monimuoto-opiskelu on mahdollista työn ohessa, mutta vaatii joustavuutta sekä opiskelijalta että työnantajalta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta paljon itsenäistä opiskelua yksin sekä pienryhmissä lähipäivien välillä hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Opintojen rakenne

Sosionomin opintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä.

 • Perusopinnot 45 op
 • Ammattiopinnot: kaikille pakolliset 90 op
 • Valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja, palveluohjauksen osaaja ja rikosseuraamusalan osaaja
 • Ammatillinen harjoittelu 45 op: Kolme 15 op harjoittelua toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
 • Opinnäytetyö 15 op

Sosionomi (AMK) opintojen rakenne.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyön voit tehdä parityönä, ryhmässä tai poikkeustapauksessa yksin. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö tai koostettu opinnäytetyö. Alla on esitelty tarkemmin eri vaihtoehtoja:

 • Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi‐ tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
 • Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
 • Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit).
 • Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Sosionomiksi valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus työskennellä palveluohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työympäristö, koulu, nuorisotyö, palvelu- ja/tai päiväkeskus ja erilaiset asumisyksiköt, kotipalvelu, lastensuojelun toimipisteet, työvoiman palvelukeskus, kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestöt, vakuutuslaitokset, sekä hoiva- ja palveluyritykset. Sosionomi voi toimia asiantuntijana tai kehittämis- ja esimiestehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa varhaiskasvatus- ja sosiaali- sekä terveyspalveluissa

Tehtävänimikkeitä:

 • Sosiaaliohjaaja
 • Vastaavaohjaaja
 • Kotipalvelun ohjaaja
 • Toiminnanohjaaja
 • Palveluohjaaja
 • Varhaiskasvatuksen sosionomi
 • Lastensuojelulaitoksen ohjaaja/johtaja
 • Koulukuraattori
 • Perhepäivähoidon ohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Työvoimaneuvoja
 • Asumispalvelun ohjaaja/vastaava ohjaaja
 • Vammaispalvelun ohjaaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Projektipäällikkö, -sihteeri, -työntekijä
 • Projektikoordinaattori
 • Päivä- tai työtoiminnan ohjaaja
 • Kotihoidon ohjaaja
 • Nuorisotyöntekijä
 • Toiminnanohjaaja
 • Järjestötyöntekijä
 • Rikosseuraamusalan asiantuntija
 • Rikosseuraamusalan esimies

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa sosionomin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista. Vaihtokohteita ovat mm. Irlanti, Englanti, Australia, Espanja, Tanska, USA, Thaimaa, Kenia, Tansania ja Venäjä.

Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Kulttuurisia taitoja voit opiskella toimimalla tuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille, tai toimimalla vaikkapa alueen maahanmuuttajayhteisöissä.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa 60 op englannin kielellä oman opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Se yhdistää laadukkaan koulutuksen sekä työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä edistetään erilaisissa oppimisympäristöissä, mahdollistamalla monimuotoinen, aikaan ja paikkaan sitomaton ympärivuotinen opiskelu sekä hyödyntämällä laajasti työn opinnollistaminen. Erilaiset opintojaksoihin liittyvät projektiopinnot tehdään työelämästä tulleisiin toimeksiantoihin samoin kuin eri opintojaksojen oppimistehtäviä on mahdollista tehdä työelämäkontekstissa.

Tutkimuksen painopisteet

Sosionomin koulutus linkittyy osaksi Savonian Inhimillinen turvallisuus näkökulmaa ja Soveltava hyvinvointiteknologia –painoalaa. Osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, pääset osaksi painoalan toimintaa ja tutkimus- ja kehittämistyötä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosionomitutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opiskelua ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK) 90 op. Lisäksi sosionomeille on tarjolla laajasti erikoistumiskoulutuksia (30 op) sekä täydennyskoulutusta. Voit hakeutua opiskelijaksi myös yliopistoon esimerkiksi sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan tai sosiaalipsykologian pääaineopintoihin maisterikoulutukseen. Rikosseuraamuspolun suorittaneet voivat hakeutua jatko-opintoihin myös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen hallintotieteen maisterin opintoihin.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube