Olet täällä

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan terveydenhoitajaksi

1.

Monien mahdollisuuksien kehittyvä ala

Laboratiorioala tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia.

2.

Kansainvälisyys

Lähde vaihtoon tai opiskele kansainvälisten opiskelijoiden kanssa omalla kampuksellasi.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 25 (ensikertalaisille 20)

Koulutuksen tavoite

Terveydenhoitajaksi valmistuttuasi olet valmis toimimaan asiantuntijana hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön alueilla. Koulutuksen aikana hankit vahvat kliinisen hoitotyön / terveydenhoitotyön perustiedot ja -taidot sekä hyvät vuorovaikutus‐ ja yhteistyötaidot.

Alan ammattilaisena osaat ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ‐ ja muiden yhteisöjen, väestön sekä ympäristön terveyttä. Osaat ehkäistä sairauksia ja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa sekä kykyä elää terveellisesti. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuvat kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus.

Valmistuttuasi hallitset taidot, jotka osoittavat potilaan ja asiakkaan hoidon hallintaa, kykyä soveltaa tietojasi ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan hoitotyössä monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemisessa.

Koulutuksen aikana opit johtamaan ammatillista työskentelyä tai hankkeita ja työskentelemään terveydenhoitotyön / hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksittäisten henkilöiden ja ryhmien osaamista ja kehittämistä. Opit soveltamaan, arvioimaan ja analysoimaan terveydenhoitotyön / hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotyön tilanteissa, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn terveydenhoitotyön / hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Terveydenhoitajana / sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä terveydenhoitotyön / hoitotyön että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin kielellä.

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 6 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 6 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 13 AMK-valintakokeen perusteella

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 26. - 29.10.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Savonia järjestää AMK-valintakokeet 28. - 29.10.2020. 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle ja ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) sekä Suomessa suoritetulle IB, EB, RP/DIA-tutkinnolle. 

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Pääaineen valinta

Haku tapahtuu suoraan terveydenhoitajan tutkinto-ohjelmaan.

Kaikki terveydenhoitajaopiskelijat laativat opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan mm. aiemmat opinnot ja työkokemus. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

Pätevyys

Terveydenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vahvistaa sinut terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistaminen vaatii sinun täyttämään sähköisen hakemuksen. Laillistamisen edellytyksenä on, että terveydenhoitajan koulutus täyttää Euroopan Yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä edellä olevat vaatimukset. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Valmistuvan terveydenhoitajan (AMK) tutkintotodistukseen kirjataan, että se sisältää sairaanhoitajan tutkinnon.

Koulutuksen sisältö

Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Opiskelussa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä mm. taitopajoja ja simulaatioita. Terveydenhoitajan / sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu, lähiopetus sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäinen opiskelu ja oppiminen erilaisissa asiantuntijakulttuureissa. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija.

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna opit tarkastelemaan ihmistä kokonaisuutena sekä hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Opit käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta harjoitellessasi hoitotyötä.

Toisena opiskeluvuonna opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen hoitotyön toiminnoissa. Perioperatiivinen hoitotyö käsittää leikkausta edeltävän sekä leikkauksen aikaisen ja jälkeisen hoitotyön. Harjoittelun avulla opit myös soveltamaan ja laajentamaan tietoa lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöstä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Kolmantena opiskeluvuonna osaat soveltaa ja analysoida tietoa ikääntymisestä ja erityisryhmien asiakkaiden tarpeista sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaat arvioida hoitotyön kehittämistarpeita, suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja hoitotyön uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Neljännen opiskeluvuoden teemana on terveydenhoitotyön kehittyvä asiantuntija, jolloin opiskelija soveltaa osaamistaan terveydenhoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä (60 op). Opintoja ovat esim.:

  • Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
  • Lapsen, koululaisen ja perheen terveydenhoitajatyö
  • Opiskelijan ja nuoren terveydenhoitajatyö
  • Työikäisen terveydenhoitajatyö ja työterveyshuolto
  • Terveydenhoitajatyön kehittäminen

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu sisältyy kaikkiin vuositeemoihin.

Opintojen rakenne

Terveydenhoitajakoulutuksen rakenne.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi myös opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.

b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.

c) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset / tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Opinnäytetyöskentelyn tukena ovat tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön työpajat ja seminaarit.

Uramahdollisuudet

Terveydenhoitajana voit työskennellä äitiys‐ ja lastenneuvolassa, rokotuspoliklinikalla, koulu‐ ja opiskeluterveydenhuollossa, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja kotihoidossa/kotisairaanhoidossa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, sekä koulutus‐ ja projektitehtävissä. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheissa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista sekä ulkomailla erilaisissa alan kohteissa että omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla tuutorina ja / tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Vaihtokohteita on Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa esimerkiksi Belgia, Liettua, Englanti, Espanja, Itävalta, Kenia, Namibia, Mosambik, Shanghai, Slovakia, Slovenia, Thaimaa, Australia, Kanada, Kiina ja Intia.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat käytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä. Opiskelija suorittaa osan opinnoistaan erilaisissa työelämälähtöisissä hankkeissa ja projekteissa.

Tutkimuksen painopisteet

Savonia-ammattikorkeakoulussa on nimetyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painoalat. Terveydenhoitajan / sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy soveltavan hyvinvointiteknologian alueelle.

Jatko-opintomahdollisuudet

Terveydenhoitajan urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä-, jatko- ja täydennyskoulutukset. Terveydenhoitaja voi jatkaa opintojaan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Terveydenhoitajan tutkinto on suomenkielinen tutkinto. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Lisäksi yksittäisiä opintojaksoja toteutetaan englannin kielellä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube