Olet täällä

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op (opiskelijan työmääränä 810 tuntia)
Koulutuksen hinta: 1500 €
Haku koulutukseen: 1.4.–14.6.2019
Koulutuksen ajankohta: 5.9.2019–25.9.2020

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta, erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Opiskelijatarinoita

Kati Brotkin

Koulutus oli hyvin suunniteltu ja antoisa kokonaisuus. Valinnaiset aineet auttoivat suuntaamaan oppimista oman kiinnostuksen ja työyhteisön tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen ohella tein 100% työaikaa; hyvä aikataulutus auttoi. Opintojen myötä oma osaaminen ja ymmärrys syöpäpotilaan moniammatillisesta hoitotyöstä syveni. Kehittämistehtävän ja koulutuksen myötä tapahtui verkostoitumista, josta on ollut hyötyä. Koulutuksen jälkeen työaikaani on suunnattu enemmän syöpäpotilaan ja heidän omaistensa ohjaamiseen ja hoitoon. Uutena työnkuvaan on tullut myös muiden osastojen hoitohenkilökunnan koulutus syöpäpotilaan hoitoon ja ohjaukseen liittyen.

Kati Brotkin

 

 

Jaana Leinonen

Koulutus vastasi odotuksiani erittäin hyvin ja opiskelu onnistui työn ohella ongelmitta. Hyvin suunnitellun kokonaisuuden kautta laajentui oma näkemys sekä osaaminen syöpäpotilaan moniammatillisessa hoitotyössä. Opiskelijaryhmämme hyvä henki tuki opiskeluani ja avasi käytännön kautta näkymiä terveydenhuollon yksiköiden toiminnasta. On tärkeää luoda yhteyksiä erilaisiin terveydenhuollon yksiköihin; opiskeluaikana tapahtuneen verkostoitumisen koen olevan hyödyksi työskennellessäni nyt osan aikaa kotiutushoitajana yksikössäni. Opiskelun antama vahvuus ja osaaminen innostavat kehittämään potilaiden kotiuttamista ja siirtoa jatkohoitopaikkaan.

Jaana Leinonen

 

 

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

"Koulutus vastasi hyvin työelämän kehittämishaasteisiin sekä antoi uusia valmiuksia kliiniseen työhön. Koulutuksella oli vaikutusta opiskelijan työnkuvan muuttumiseen sekä yhteistyöverkostojen kehittymiseen. Koulutukseen osallistuneista neljällä opiskelijalla on toimi muutettu vastaamaan koulutuksen mukaista työnkuvaa." (edellisen koulutuksen OKM:n raportti)

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasoilla
 • osaa arvioida syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä
 • osaa arvioida ja kehittää suunnitelmallisesti oman asiantuntijuusalueen osalta moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoidossa
 • kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoito- ja palvelukokonaisuuden toteutumisen eri vaiheissa
 • kehittää verkossa toteutuvaa sähköistä / digitaalista potilasohjausta ja moniammatillista yhteistyötä ja sen edellytyksiä
 • hallitsee syöpäpotilaan hoito- ja palvelukokonaisuudessa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa
 • hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan
 • toimii alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa sekä omaa valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa
 • osallistuu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa syöpäpotilaan palvelujen innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä palveluohjaukseen

Sisältö

Kaikille yhteiset opintokokonaisuudet (21 op)

 • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen
 • Syövän hoidon kliininen erityisosaaminen
 • Syöpää sairastavan ja läheisten voimavarojen tukeminen (Palliatiivinen hoito ja työhyvinvointi)

Valinnaiset opintokokonaisuudet (9 op)

 • Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus
 • Syöpää sairastavan toimintakyky ja kuntoutuminen
 • Sisäinen sädehoito, hoito ja ohjaus
 • Kemosädehoitopotilaan hoito ja ohjaus
 • Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia

Katso opetussuunnitelma >>

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot voidaan hyväksilukea soveltuvin osin YAMK-tutkintoon. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Tampereen korkeakouluyhteisön ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Ajankohta

5.9.2019–25.9.2020

Lähipäivät 2019: 5.-6.9., 3.-4.10., 7.11., 12.12.
Lähipäivät 2020: 14.-15.1., 11.2., 17.3., 14.5., 18.-19.8., 25.9.

Hinta

1500 € / osallistuja (alv 0%), laskutus kahdessa erässä.

Lisätiedot

Leena Koponen, p. 044 785 6494 
Tuula Partanen, p. 044 785 6493

Hakeminen

Haku ajalla 1.4.-14.6.2019

Koulutuksen esite 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 20.6.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 28.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube