Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TK14K Kätilön tutkinto-ohjelma

Koulutuksen lähtökohdat

KÄTILÖN TUTKINTO-OHJELMA

Kätilötutkinnon opintojen laajuus on 270 opintopistettä (op) ja kesto 4.5 vuotta (sisältää sairaanhoitajakoulutuksen (180 op). Kätilön tutkintoon johtavat ammattiopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 90 op. Kätilökoulutuksen tulee täyttää sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnolle, sairaanhoitaja (AMK) asetetut vaatimukset. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan Unionin alueella määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntjoiden liikkumisen.

Kätilö/sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä kehittää ja edistää tutkimus- ja muuhun näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Hoitotyön asiantuntijana kätilö/sairaanhoitaja toimii terveyttä edistävästi sekä kansallisessa että kansainvälisessä työelämässä. He voivat työskennellä julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa (sairaalat, hoitokodit, lääkäreiden vastaanotot, terveyskeskukset ja esim. yksityiset lääkäriasemat ja lapsettomusklinikat jne. Kätilö/sairaanhoitaja osallistuvat hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kestävän kehityksen mukaisesti. Kätilö/sairaanhoiataja toteuttavat ja kehittävät yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää. He tukevat eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja sekä auttavat ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Hoitotyön toimintaympäristöä ja henkilöstön osaamista säännellään kansallisella ja eurooppalaisella lainsäädännöllä, jonka tavoitteena on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin. Kätilön koulutusta säätelevät lisäksi EU-Direktiivit. Hoitotyötä/kätilötyötä ohjaavat hoitotyön/kätilötyön arvot, eettiset periaatteet, terveyspoliittiset säädökset, linjaukset sekä voimassa oleva sosiaali-ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja ohjeet.

Kätilö on hoitotyön ja erityisesti kätilötyön, raskaudenajan, synnytyksen hoidon, synnytyksen jalkeisen hoidon, terveydenedistämisen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Kätilö edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä siten, että ihmisillä on mahdollisuus tietoiseen perhesuunnitteluun ja turvalliseen seksuaalisuuteen sekä suunniteltuihin, toivottuihin raskauksiin ja synnytyksiin. Kätilö on eri-ikäisten naisten ja koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa kätilön/sairaanhoitajan hakemuksesta ja tutkinnon antaneen ammattikorkeakoulun ilmoituksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että kätilö/sairaanhoitajakoulutus täyttää koulutuksen vähimmäisvaatimukset. Sairaanhoitajan/kätilön ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Valmistuva kätilö (AMK) saa suoritettuaan hyväksytysti 270 op todistuksen sekä kätilön että sairaanhoitajan tutkinnosta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) laillistaa hänet hakijan omasta hakemuksesta ja ammattikorkeakoulun ilmoituksesta terveydenhuollon laillistetuksi työntekijäksi kätilönä ja sairaanhoitajana. Laillistamisen edellytyksenä on, että kätilökoulutus täyttää Euroopan Yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä edellä olevat vaatimukset. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Opiskelijalle myönnetään sairaanhoitajan ja kätilön tutkinnot samaan aikaan.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube