Olet täällä

Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit

Loppuraportti

Toimittaneet: Ville Matikka, Anna-Maria Veijalainen ja Riikka Vilpas
2012
 

Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF
Hinta: Ei myytävä tuote

Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit -hankkeessa oli monta haja-asutuksen jätevesijärjestelmiin liittyvää tavoitetta ja tehtävää. Hankkeessa koottiin yhteen eri puolella julkaistujen uudehkojen toimivuustutkimusten tuloksia ja tätä kautta saatiin tietoa eri järjestelmien toimivuudesta ja kehitystarpeista. Aiempien tulosten perusteella tehtiin kenttäkoemittauksia, joilla pyrittiin selvittämään mm. vanhojen maasuodattamoiden ja uusien pienpuhdistamoiden toimivuutta. Projektissa rakennettiin myös pilot-kokoluokan testiympäristö, jossa vertailtiin kolmen erityyppisen maasuodattamon toimivuutta. Elinkaariarviointia (LCA) sovellettiin kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin. Opinnäytetöinä selvitettiin harmaiden jätevesien koostumusta, erilaisten jätevesijärjestelmien kustannuksia ja käytöstä poistettujen maapuhdistamomateriaalien hyödynnettävyyttä. Tavoitteena oli tuottaa lisätietoa sekä kuluttajille että laitevalmistajille erilaisten järjestelmien ominaisuuksista ja kustannuksista mm. ostopäätösten ja tuotekehityksen tueksi.

Tässä raportissa esitellään viimeaikaisten tutkimusten tuloksia eri järjestelmien toimivuudesta ja tämän jälkeen keskitytään pääosin hankkeen kenttäkoekohteiden ja pilot-maasuodattamoiden tuloksiin lähinnä fysikaalis-kemiallisten- ja mikrobiologisten ominaisuuksien osalta.

Tämä TEKESIN Vesi-ohjelmaan kuuluva hanke toteutettiin rinnakkaishankkeina, jossa tutkimusyhteistyökumppaneina olivat Savonia-AMK, Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK). Yhteistyössä olivat mukana myös Biolan Oy, Clewer Oy, FANN ympäristötekniikka Oy, FCG Planeko Oy, Jita Oy, Nordkalk Oy, PAC-Solution Oy, Pipelife Finland Oy, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry ja Yara Suomi Oy.

Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/1/2012
ISBN: 978-952-203-155-6 (PDF)
ISSN-L: 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube