Olet täällä

Tietoturvan tilanne Pohjois-Savon terveydenhuollon toimintayksiköissä

Sirpa Kaipainen
2005

Sivumäärä: 78 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Tietoturvan tilanne Pohjois-Savon terveydenhuollon toimintayksiköissä

Tässä raportissa on käsitelty tietoturvaa ja sen merkitystä erityisesti terveydenhuollossa. Viitekehyksessä on käsitelty tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietohallintostrategian laadintaan liittyviä yleisiä periaatteita sekä esitetty keskeiset julkisen hallinnon tahot, jotka ohjaavat tietoturvan kehittämistä ja arviointia terveydenhuollon organisaatioissa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta vastaavissa toimintayksiköissä toteutettiin Stakesin syksyllä 2005 julkaistuun tietoturvaohjeistukseen pohjautuva laaja kysely. Kyselyssä selvitettiin tietoturvan hallinnointia, ohjeistusta, toimintaperiaatteita, fyysisen ympäristön turvallisuutta, laillisuutta sekä poikkeustilanteisiin varautumista. Kyselyyn vastasi 16 perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon organisaatiota. Vastaajina olivat kaikki Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien tai kuntayhtymien terveydenhuollon yksiköt.

Kysely osoitti, että eri tietoturvan osa-alueet ovat vain osittain ohjeistuksen mukaisella tasolla vastaajaorganisaatioissa. Erityisesti huomiota tulee jatkossa kiinnittää toiminnan jatkuvuuteen, tietoturvallisuuden hallinnointiin ja henkilöstöturvallisuuteen.

Stakesin tietoturvaohje osoittaa, että tietoturvan ja tietosuojan käsite on laaja. Tietoturvaan liittyvää tietoutta on runsaasti saatavilla myös kirjallisuuden ja internetin kautta mutta sen soveltaminen käytäntöön kuntaorganisaatioissa on edelleen ongelmallista. Eri yhteistyötahojen tulee voimakkaasti tukea kuntia ja terveydenhuollon yksiköitä tietoturvan kehittämisessä sekä panostaa jatkossa yhtenäiseen koulutukseen ja tietoturvatilanteen jatkuvaan seurantaan. Tietoturvakokonaisuuden menestyksellinen hoitaminen vaatii organisaatioissa myös vahvaa ammattitaitoa ja päätoimisia henkilöresursseja.

Raportti on tarkoitettu terveydenhuollon tietoturvasta vastaaville ja sitä kehittäville henkilöille sekä terveydenhuollon että niiden toimintaa ohjaavissa organisaatioissa ja ohjelmistoyrityksissä.

Julkaisusarja: D 8/2005
ISBN: 952-203-027-9 painettu versio (nid.)
ISBN: 952-203-028-7 PDF
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube