Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiPohjois-Savon Lakeland 2
Aloituspäivä1.4.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöTiina Kuosmanen
KuvausHankkeen tavoitteena on systemaattinen ja laaja Lakeland- yhteistyö: Hanke toimii käytännön työkaluna PohjoisSavon maakunnassa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Järvi-Suomesta houkutteleva matkailukohde ja aluebrändi sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Hankkeessa syvennetään Lakeland 1 hankkeessa käynnistettyjä toimenpiteitä, joita ovat mm. matkailuyritysten osaamisen kasvattaminen koulutuksilla, sisällöntuotanto ja tuotteistaminen sekä B2B-myynninedistäminen.

Matkailun kehittyminen edellyttää säännöllisen tutkimustiedon keräämistä. Jotta pystytään todentamaan matkailun kehityssuuntia ja matkailun vaikutusten jakaantumista eri toimialoille, tarvitaan ajan tasalla olevaa tietoa. Hankkeessa toteutettavan matkailutulotutkimuksen kautta tätä tutkimustietoa voidaan hyödyntää välittömästi matkailun kehittämistoimissa.

Lakeland 2 hankkeen aikana kootaan Pohjois-Savosta kansainvälisille markkinoille sopivien matkailuyritysten verkosto ja tehdään pilottikokeilut (esim. verkkokauppa) niiden tuotteille. Lisäksi ohjataan yrityksiä hyödyntämään kvyritysryhmähankkeiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Konkreettisena tavoitteena on pidentää matkailusesonkia ja edistää ympärivuotisuutta sekä kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden osuutta nykyisestä n. 10% merkittävästi noin 20%:iin.

Savonia-ammattikorkeakoulu on osatoteuttaja Lakeland 2-hankkeessa. Hankkeen varsinainen hakija on SavoGrow.
KehittämistarveYksi Pohjois-Savon maakuntaohjelmaan (2018-2021) määritellyistä kehittämisen kärjistä on matkailu. Ohjelmassa todetaan, että matkailuala tarvitsee kansainvälistymistä. Kiinnostavien ja laadukkaiden matkailutuotteiden kehittämiseksi on tehtävä laaja-alaista, maakuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Kansainvälinen vapaa-ajanmatkailu kasvaa sekä maailmanlaajuisesti että Suomen osalta nopeaan tahtiin. PohjoisSavossa kansainvälisten matkailijoiden osuus on kuitenkin vähäinen: vuositasolla vain n. 10 % matkailijoista tulee ulkomailta. Kansainvälinen matkailu mahdollistaa matkailun kasvun ja kehittymisen: Jos Pohjois-Savo haluaa olla valtakunnallisesti merkittävä matkailualue, on sen tähdättävä kansainvälisille markkinoille. Pohjois-Savon kvmatkailun Action Planin mukaan alueen yrityksillä on halu kehittää kansainvälistä matkailua ja siihen liittyviä edellytyksiä. Toteutuakseen tämä tarvitsee osaamisen kehittämistä, Visit Finlandin kriteerit täyttäviä tuotteita ja oikeita jakelukanavia.

Kansainvälisessä matkailussa tarvitaan yhteistyötä monella eri tasolla ja eri toimijoiden kesken. Kansainvälinen yhteistyö rakentuu tällä hetkellä siten, että valtion matkailumarkkinointiorganisaatio Visit Finland tekee yhteistyötä suuraluetasolla ja yhteistyösopimukset solmitaan maakunnittain. Yhtenä suuralueena toimii nk. Lakeland -alue, jonka tavoitteena on nostaa Lakeland -alueen profiilia kansainvälisesti tunnetuksi matkailualueeksi. Itäisen Järvi-Suomen neljä maakuntaa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala) muodostavat yhdessä itäisen Lakeland alueen, jonka yritysten, kuntien ja maakuntien yhteinen tahtotila on kehittää alueen houkuttelevuutta, näkyvyyttä, markkinointia ja myyntiä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Lakeland -alue on nähtävä laaja-alaisesti siten, että se näyttäytyy kansallisesti ja kansainvälisesti yhtenäisenä alueena.

Jotta päämäärät voidaan saavuttaa, tarvitaan Pohjois-Savossa systemaattista ja pitkäjänteistä työtä kansainvälisen matkailun kehittämiseksi. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa ei ole organisaatiota, jossa tehdään systemaattista ja tuloksellista kansainvälisen matkailun kehittämistyötä. Matkailupalvelujen myynti ja kehittäminen on pirstaleista eli jakaantunut eri toimijoiden kesken. Maakunnasta puuttuu matkailuorganisaatio, jolla olisi kokonaisvastuu matkailun kehittämisestä. Alueella toimii Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, joka on nimensä mukaisesti markkinointiyhtiö. Sen tehtävä on markkinoida Kuopion aluetta sekä osakasyrityksiä ja -toimijoita. Lisäksi kehittämistyötä tehdään hankkeissa ja pienemmissä alueellisissa kokoonpanoissa (esim. Iisalmi ja tienoot -markkinointiryhmä). Maakunnan matkailun kehittämiseen tulevaisuudessa tarvitaan vastuutaho.

Yksi tärkeä yhteistyön taso on yritysten välinen tuotteistusyhteistyö. Yksittäinen yritys ei pysty tarjoamaan kokonaisvaltaista matkapakettia ja juuri paketointi on yksi heikoimmassa tilassa olevista tuotteistuksen osista. Yritysten ymmärrystä ja valmiutta tuotteistusyhteistyöhön täytyy pystyä parantamaan. Samoin hinnoittelu- ja markkinointiosaamisen kasvattaminen sekä sähköisten jakelukanavien tuntemus on tärkeää. Tarvitaan nykyistä laajemmille kv-kohdemarkkinoille (Kiina, Japani, Keski-Eurooppa ja Venäjä) suunnattuja tuotteita ja palveluja.

Alueen matkailuyrityksillä on tahtotila kehittää kansainvälistä matkailua ja sen edellytyksiä eteenpäin. Esimerkiksi Kuopio-Tahko Markkinointi Oy on asettanut kumppaniyritystensä päättämänä tavoitteeksi kansainvälisestä matkailusta saatavan matkailutulon kasvattamista 150 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä nykyisestä 60-70 miljoonan tasosta. (Kuopio-Tahko Markkinointi Oy: kansainvälisen matkailumarkkinoinnin Action Plan)

Pohjatyötä Pohjois-Savoon suuntautuvan kansainvälisen matkailun kehittämiseksi on tehty mm. vuosina 2017-2019 toimineessa Lakeland -hankkeessa. Hanke nivoutui osaksi neljän maakunnan (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, EteläSavo, Etelä-Karjala) yhteistä, Visit Finlandin ko
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet on pilkottu neljään työpakettiin, jotka kuvataan alla tarkemmin. Työpaketit nivoutuvat toisiinsa saumattomasti ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

TP1: Osaamisen, kilpailukyvyn ja kasvun kehittäminen

Työpaketin keskeisenä tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja yritysten välinen verkottuminen, jotta kilpailukyky vahvistuu ja kasvu mahdollistuu. Käytännössä tämä tapahtuu koulutusten ja benchmarking -matkojen sekä matkanjärjestäjäyhteistyön ja tuotepaketointimatkojen kautta. Työpaketissa toteutettavaksi suunniteltuja toimenpiteitä ovat:
- työpajatyyppiset koulutukset esimerkiksi tuotteistuksesta ja hinnoittelusta, tarinallistamisesta, sisällön tuotannosta,sähköisestä liiketoiminnasta ja jakelukanavista sekä palvelumuotoilusta
- benchmarking -matkat kotimaan matkailukohteisiin
- työpajat/tuotepaketointimatkat, joissa DMCn edustaja käy yhdessä hankehenkilöstön kanssa läpi hankkeessamukana olevia yrityksiä ja paketoi niitä valmiiksi tuotekokonaisuuksiksi


Yksittäisten yritysten palveluiden kehittäminen on tuotteistusta. Hankkeessa kannustetaan yrityksiä tähän omaan tuotekehitykseen (esimerkiksi yritysryhmähankkeiden kautta), yksittäisen yrityksen kehittämiseen ei kuitenkaan suunnata toimenpiteitä. Olennainen osa tuotteistusta on hinnoittelu. Yrityksen tulee hinnoitella tuote huomioiden kansainvälisessä myynnissä olevan matkailutuotteen vaatimuksetulee olla hinnoiteltu huomioiden jakeluväylien vaatimat komissiot ja muut määrittävät tekijät. Hankkeessa pyritään kasvattamaan yritysten tuotteistamis- ja hinnoitteluosaamista työpajatyyppisissä täsmäkoulutuksissa.

Matkailun jakelukanavat ovat muuttuneet sähköisten kanavien kasvun myötä viime vuosina radikaalisti. Pohjois-Savon toimijat eivät ole ottaneet sähköisiä kanavia markkinoinnissa tai myynnissä aktiiviseen käyttöön. Tuotteiden onlineostettavuus on heikkoa. Samaan aikaan myös osaaminen perinteisten matkanjärjestäjäpohjaisten jakelukanavien osalta on vajaata. Yritysten tulee kasvattaa sekä ymmärrystä että osaamista uusista jakelukanavista, jotta vaatimukset voidaan huomioida tuotteistuksessa sekä myynti- ja markkinointitoiminnassa. Hankkeessa voidaan kasvattaa osaamista työpajatyyppisillä koulutuksilla ja yrityskohtaista kehittämistä voidaan tehdä erillisillä yritysryhmähankkeilla.

Lisäksi järjestetään koulutusta osallistujien tarpeen mukaan esimerkiksi kulttuurien tuntemuksesta, tarinallistamisesta ja palvelumuotoilusta. Benchmarking-matkoja toteutetaan, jotta osallistujat pääsevät tutustumaan muihin matkailualueisiin ja saavat sieltä oppia ja uusia ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Matkat toimivat erinomisesti myös verkottumisessa.

Matkanjärjestäjien kautta organisoituvassa toiminnassa olennainen lenkki on DMC (destination management company). Tämän toimijan tehtävä on kaksisuuntainen: toisaalta DMC myy kokoamiaan matkailupaketteja matkanjärjestäjille ja toisaalta DMC hoitaa matkanjärjestäjän puolesta järjestelyitä alueelle tuleville matkailijoille. Samoin DMCn tietoisuutta alueen yritysten tarjonnasta tulee kasvattaa. Tätä hankkeessa tehdään järjestämällä työpajatyyppisiä koulutuksia sekä tuotepaketointimatkoja alueelle.

TP1 työpajojen koulutusteemojen jalkauttamista jatketaan alueella syventävissä työpajoissa, joiden toteuttamisesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu.

TP2 Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan tässä sekä konkreettisia tuotepaketteja että sisältöjä sähköisiin kanaviin ja esimerkiksi Visit Finlandin käyttöön/tarpeisiin. Kun alueen matkailuyritysten myynti- ja markkinointiosaamista on saatu kasvatettua ja tuotteistaminen, hinnoittelu ja laatuvaatimukset täyttävät asetutut kriteerit, päästään tekemään sisällöntuotantoa eli luomaan yhteisiä tuotepaketteja. Tuotepaketteja markkinoidaan ja myydään mm. tuotemanuaaleissa, workshopeissa, B2B- ja B2C -kampanjoissa. Työstä vastaa hankehenkilöstö, mutta yhteistyössä on mukana alueella toimiva DMC/DMCt.

Olennainen toimenpide on kansainv
TuloksetHankkeessa tehdään konkreettista osaamiseen, tuotteistamiseen, yhteistyöhön, saavutettavuuteen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyvää kehittämistyötä yhdessä alueen pk-yritysten ja muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Hanke koostuu käytännönläheisistä toimenpiteistä, joiden avulla vahvistetaan yritysten valmiutta kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä yhteistyöverkostoissa toimimiseen. Toimenpiteiden avulla kasvatetaan alueen vetovoimaisuutta ja tuotetaan tuote- ja viestintäsisältöjä.
KumppanitKehitysyhtiö SavoGrow on hankkeen päätoteuttajana vastuussa erityisesti työpaketeissa 1-3. Osatoteuttaja Savonia-ammattikorkeakoulu osallistuu työpakettien 1-2 koulutusten teemojen jalkauttamiseen ja vastaa työpaketista 4. TP 1 ja TP 2 työpajojen koulutusteemojen jalkauttamista jatketaan alueella syventävissä työpajoissa, joiden toteuttamisesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on alueella toimivat matkailuyritykset, joilla on kansainvälisille matkailijoille sopivia tuotteita ja halu kansainvälistyä sekä edellytykset täyttää Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit. Yritykset sitoutetaan kehittämistyöhön ja hankkeeseen perimällä osallistumismaksu. Maksu määräytyy sen mukaan, mihin toimenpiteisiin yritys osallistuu. Mukaan pääsevät kaikki yritykset, jotka täyttävät kriteerit ja ovat valmiita maksamaan osallistumisesta.

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat kansainvälisen matkailun kasvusta hyötyvät yritykset (esim. vähittäis- ja erikoistavarakauppa sekä kuljetus ja liikenne), tapahtumajärjestäjät, kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta- ja vapaaaikapalvelut, kunnat/kaupungit sekä oppilaitokset ja järjestöt (3. sektori). Kohderyhmiin kuuluvat myös alueen asukkaat, media ja muut sidosryhmät sekä alueella vierailevat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat.

Tärkeitä sidosryhmiä ja samalla välillisiä kohderyhmiä ovat mm. Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, Wild Nordic Oy, matkailuyritysten yhteistyöverkostot, matkailun rahoitus- ja kehittämisorganisaatiot (mm. Visit Finland ja FinPro), matkailutapahtumien järjestäjät sekä matkailuun investoivat tahot.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube