Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiMaahanmuuttajien ohjauspalvelut - SIMHE-Karelia
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöKukka-Maaria Raatikainen
KuvausHankkeen tavoitteet:
1. kehittää ja laajentaa SIMHE-Karelian ja Savonian maahanmuuttajatyössä kertynyttä kokemusta ja osaamista, integroida
Savonia-ammattikorkeakouluun sopivia SIMHE -maahanmuuttajien ohjauspalveluita sekä edelleen kehittää SIMHEKarelian
palveluita yhteistyössä.
2. rakentaa uusia, avoimia digitaalisia opiskelumahdollisuuksia ja toimintaprosesseja maahanmuuttajapalveluissa,
mahdollistaa sujuvaa korkeakouluihin sijoittumista sekä tukea oppimisvalmiuksien kehittymistä opinnoissa tarvittavalle
tasolle.
3. kehittää yhteisiä, erityisesti opintojen aikaisen S2 kielenoppimisen, käytänteitä opintojen sujuvoittamiseksi ja
työllistymisen tukemiseksi sekä pilotoida yhteiset kielikoulutuskokonaisuudet.
Luodaan alueelle toimivat, pysyvät maahanmuuttajapalvelut maahanmuuttajien korkeakouluttautumisen ja työllistymisen
tueksi. Mallia voidaan soveltaa myös muualla Suomessa maahanmuuttajien ohjauspalveluiden alueelliseen kehittämiseen
ja laajentamiseen.
KehittämistarveVaikka korkeakoulujen maahanmuuttajatyötä on systemaattisesti kehitetty SIMHE-verkoston ja muussa
maahanmuuttajatyössä, on palveluiden saatavuudessa ja tunnettuudessa edelleen sekä aukkoja että alueellisia eroja. Itä-
Suomen alueen ammattikorkeakouluissa ja maahanmuuttajatoimijoiden (kuntien ja TE-hallinnon maahanmuuttajapalvelut,
järjestötoimijat) parissa on tunnistettu selkeä tarve korkeakouluopintoihin tähtäävien maahanmuuttajien ohjaus- ja
koulutuspalveluiden saatavuuden parantamiseen sekä opintoja edeltävien ja opintojen aikaisten S2 kielen opintojen
kehittämiseen ja oppimisen tuen vahvistamiseen.
Hanke vastaa hakukuulutuksen kohtaan A, tarve kehittää korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien korkeakouluopintojen
opintojen aikaista ja opintoihin suuntaavaa ohjausta ja neuvontaa, sekä C, kielenoppimisen sujuvoittaminen ja opintojen
aikainen tuki. Hanke vastaa myös hakukuulutuksen tavoitteeseen B, osaamisen tunnistamisen käytänteiden kehittäminen
(ohjauspalvelun rakentaminen).
Toimenpiteet1. tiivis nykytila-analyysi, joka muodostaa pohjan hankkeen asetetuille tavoitteille ja varmistaa yhteisen ymmärryksen
lähtötilanteesta (2 kk).
2. Ketterän kokeilun periaatteiden mukaisesti työpaketteja/tavoitteita työstetään rinnakkain koko hankkeen ajan.
3. Tiedottaminen ja jalkauttaminen: toteutetaan jatkuvaa ja aktiivista tiedottamista läpi hankkeen. Kokeiluja toteutetaan ja
tuloksia otetaan käyttöön, kun työkaluja ja malleja valmistuu.
Arviointi: toteutus koko hankkeen ajan.
TuloksetTuloksina syntyy:
1. Korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien koulutuspoluille ohjautuminen nopeutuu ja helpottuu
edelleen ohjaus- ja osaamisen tunnistamisen palveluiden kautta.
2. Palvelujen saavutettavuus ja alueellinen tasa-arvo vahvistuvat, mikä puolestaan vahvistaa maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden osallisuutta. Tämä tukee merkittävästi yhteiskuntaan integroitumista.
3. Opintojen sujuvoituminen ja työllistymisen tuki paranevat.
4. Osallistuvien korkeakoulujen maahanmuuttajien ohjauspalvelut, opiskelijarekrytointi sekä korkeakoulupalveluiden
osaaminen vahvistuvat.
5. Pysyvä ja edelleen kehittyvä maahanmuuttajatyön palvelu, jonka ylläpidosta ovat sitoutuneet vastaamaan
kumppanikorkeakoulut.
Tulokset vakiintuvat ammattikorkeakoulujen käytänteisiin ja ovat helposti myös muiden korkeakoulujen hyödynnettävissä
soveltaen hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja ja työkaluja. Vaikutukset ulottuvat näin koko korkeakoulukenttään.
KumppanitHanke toteutetaan SIMHE-vastuuammattikorkeakouluna toimivan Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savoniaammattikorkeakoulun
yhteistyönä. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat vastuukorkeakoulujen toimintaympäristöissä
toimivat sidosryhmät ja kohderyhmän edustajat.
Karelia vastaa hankkeen toiminnallisesta kokonaiskoordinoinnista. Hankkeen koordinointivastuu sisältää
kehittämisprosessin ohjauksen, operatiivisen ohjausryhmän toiminnan johtamisen, hankkeen toiminta- ja
viestintäsuunnitelman valmistelun sekä hankkeen arviointiraportin valmistelun.
Kokonaisuutena hanke toteutetaan hyvin tiiviinä toimijoiden välisenä yhteistyönä niin, että kunkin tahon osaaminen on
käytössä parhaalla mahdollisella tavalla. Operatiivinen ohjausryhmä nimetään hankkeen käynnistyttyä.
Yhteistyössä huomioidaan rinnakkain toteutettavat hankkeet esimerkiksi SIMHEapp, SIMHEpolku, KOVAT, TalentHub,
Valmentavasta valmiiksi, Opinsauna ja MAMUEF.

Kohderyhmänä on maahanmuuttaja- tai turvapaikanhakijataustaiset henkilöt, joilla on korkeakoulukelpoisuus, ja jotka ovat korkeakoulujen
maahanmuuttajille suunnattujen ohjauspalveluiden potentiaalisia asiakkaita.

Pilotointivaiheessa palvelun testikäyttäjiä arvioidaan olevan n. 150 henkilöä. Käyttöönottovaiheessa tavoitellaan n. 300
vuosittaista käyttäjää. Vakiintuneen käytön vaiheessa arvioidaan käyttäjiä olevan n. 500 käyttäjää / vuosi.RahoittajaValtionavustus

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube