Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimieAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä30.4.2020
www-sivuthttp://www.eamk.fi/fi/etusivu/
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMarja Kopeli
KuvausHanke tuottaa koulutusratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita sekä takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut. Hankkeen toimenpiteillä varmistetaan tarvittava ohjaus ja henkilöstön osaamisen uudistuminen sekä tietojärjestelmätuki yhteistyössä Ristiinopiskelun kehittäminen -kärkihankkeen kanssa. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oleellisena osana hankkeen suunnittelutyötä ovat olleet yhteisten kokoontumisten lisäksi älykkään tekniikan tarjoamat vuorovaikutus- ja verkostoitumisfoorumit.Hankkeen kehitystavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakouluja kehittäjäyhteisönä ja laadukkaina työelämän yhteistyökumppaneita.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakouluoppimisen ekosysteemejä, jotka perustuvat yhteiseen digitaaliseen opintotarjontaan, työelämäläheiseen pedagogiikkaan sekä opiskelijan työelämävalmiuksia ja hyvinvointia tukevaan ohjaukseen.

Tavoitteet saavuttaakseen hanke jakautuu neljään teemaan:
1) Ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta
2) Työelämälähtöisen oppimisen ekosysteemit
3) Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio
4) Hallinnointi, koordinaatio ja viestintä.

Hankkeen voima on sen laajassa ja monipuolisessa toimijaverkostossa ja siinä yhteisessä tahdossa, jolla aihetta on viety eteenpäin. Kaikkien ammattikorkeakoulujen mukana olo turvaa sen, että opiskelijoiden ääni, aihepiiriin liittyvä, aiemmin tehty tutkimus- ja kehittämistyö ja laajat työelämäverkostot saadaan täysimääräisenä käyttöön hanketta eteenpäin vietäessä. Jyväskylän yliopiston Koulutus- ja tutkimuslaitoksen asiantuntijat tuovat mukaan oman merkittävän panoksensa integratiivisen oppimisen teoreettiseen tarkasteluun
ja näistä lähtökohdista nousevan tutkimuksellisen tarkastelun kehittämistyöhön.

Hankkeessa vastataan meneillään olevaan toimintaympäristön ja muuttuvien osaamisvaatimusten nopeaan muutokseen rakentamalla yhteistä digitaalista opintotarjontaa. Sen edistämiseen ja kehittämiseen liittyvät kaikki hankkeen teemat ja työpaketit omalta osaltaan.
KehittämistarveDigitalisaatio haastaa ammattikorkeakoulut uudenlaiseen osaamisen tuottamiseen ja uudenlaiseen työelämäyhteistyön organisoimiseen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen piirissä on syntynyt ajatus ammattikorkeakoulukentän yhteisestä eAMK Oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeesta, jolla pystyttäisiin vastaamaan nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin, mahdollistamaan opiskelijoille joustavat opintopolut ja nopea siirtyminen työelämään. Näihin haasteisiin vastatakseen ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston
Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät ovat yhdistäneet voimansa eAMK-hankkeessa.

eAMK-hankkeen tarve nousee ammattikorkeakoulujen toimintatapojen uudistamisesta digitalisoituvan työelämän vaatimuksissa. Sen tavoitteena on luoda kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista opintotarjontaa, joka mahdollistaa opiskelijalle ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat ristiinopiskelumahdollisuudet, oman osaamisprofiilin rakentamisen ja mahdollisuuksia opintojen ja työn uudenlaiseen yhteensovittamiseen opiskeluaikojen lyhentämiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Lähtökohtana on ollut rakentaa toimintatapa, jossa digitalisaatio ei toimi ihmisestä erillisenä, työtä korvaavana toimintona, vaan ihmisen kumppanina ja mahdollisuutena laajentaa merkittävästi inhimillistä osaamista ja kyvykkyyksiä.
ToimenpiteetHankkeen kolme ensimmäistä teemaa koostuvat kahdeksasta työpaketista. Teemat ja niihin kuuluvat työpaketit ovat
1) Ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta
Työpaketti 1.1 Yhteinen digitaalinen opintotarjonta
Työpaketti 1.2 eOpintopalvelut
2) Työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit
Työpaketti 2.1 Työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien analysointi, konseptointi ja jakaminen
Työpaketti 2.2 Digimentorointi
Työpaketti 2.3 OSTU ja joukkoistaminen
3) Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio
Työpaketti 3.1 Henkilöstön digipedagoginen osaaminen
Työpaketti 3.2 Digiohjaus
Työpaketti 3.3. Oppimisanalytiikka

Savonia osallistuu kaikkiin, mutta erityisesti teeman 3 työpaketteihin Digiohjaus ja Oppimisanalytiikka.
TuloksetHankkeen päätulokset ovat
1. Yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjonta on kehitetty ja sitä tarjotaan
2. Työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien analysointi, konseptointi ja jakaminenyhdessä työelämän verkostojen kanssa
3. Toimiva ja laadukas digiohjaus on järjestetty oppimisanalytiikkaa/älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen
4. eOpintopalvelut tukevat ristiinopiskelua
5. Korkeakoulun henkilöstö on digipedagogisesti osaava ja kehittyvä
KumppanitHankkeen toimijoita ovat ammattikorkeakoulut (23 kpl), Jyväskylän yliopisto ja ARENE. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube