Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiSotePeda24/7
Aloituspäivä1.4.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAnna-Leena Ruotsalainen
KuvausSOTE-PEDA 24/7-hankkeessa kehitetään sote-alan korkeakoulutukseen tulevaisuuden digi-sote e-osaamisen määrittely ja luodaan kansalliselle korkeakouluverkostolle yhteisiä opintoja, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä. Hanke vastaa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan korkeakoulujen kehittämisohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Lisäksi SOTE-PEDA 24/7 hankkeen tavoitteena on:

Vahvistaa eri alojen opiskelijoiden, opettajien ja ammattilaisten monialaista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa sekä yhteiskehittämisessä.

Luoda digitaalinen living lab oppimisympäristö joka toimii 24/7 -periaatteella hyödyntäen eAmk hankkeen luomia pohjaratkaisuja, Kanta-palveluissa olevaa verkkokoulua sekä avoimia virtuaaliympäristöjä. Näin mahdollistetaan yhteisten monialaisten opintojaksojen tuottaminen joustavalla nano-oppimisen mallilla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, huomioiden osallistujien osaamistasot niin, että he saavuttavat oman EQF -tasonsa mukaista oppimista.

Tuottaa helposti käytäntöön sovellettavia pedagogisia malleja ja sisältöjä monialaisen digi-sote-osaamisen vahvistamiseksi nano-oppimisen ideologian mukaisesti.

Muodostaa tulosten levittämiseksi ja juurruttamiseksi tutor-opettajien verkostoja.

Määritellä sote-digi-osaaminen ja digitalisoituvan sote-järjestelmän johtamis- ja kehittämisosaaminen perustuen olemassa oleviin määritelmiin sekä peilaten asiantuntijoiden tulevaisuuden visioihin, ja käydä tarvittavia neuvotteluja korkeakoulujen eri koulutuksien opetussuunnitelmista vastaavien asiantuntijoiden kanssa, jotta SOTE-PEDA 24/7:ssä tuotetut osaamiskuvaukset vaikuttavat eri alojen opetussuunnitelmiin.

Luoda sote-digi ja sote-digi -palvelujen johtamis- ja kehittämisosaamisen osaamismerkkijärjestelmä niin opiskelijoille, opettajille, kuin työelämän edustajille yhteistyössä tarvittavien toimijoiden kanssa hyödyntäen eAmk:n tuottaman ja jo aikaisemmin olemassa olevien osaamismerkkijärjestelmien ominaisuuksia.

Luoda monialaisen oppimisen ja kehittämisen yhteisö, joka on aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa niin maakunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tällä vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien työelämä- ja yrittäjävalmiuksia esimerkiksi nopeiden kokeilujen avulla huomioiden kansalaisten saaman palveluneuvonnan ja -ohjauksen merkitys ja palveluprosessien muuttuminen sekä digitaalisen transformaation muovaamat uudenlaiset eettiset toimintamallit sote-ekosysteemeissä.
KehittämistarveSOTE-PEDA 24/7 -hankkeen tarkoituksena on lisätä Sote -palvelurakenneuudistuksessa ja muutoksessa tarvittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelurakenteen ekosysteemin käyttämis-, johtamis- ja kehittämisosaamista sekä luoda monialaisia oppimista tukevia ympäristöjä. SOTE-PEDA 24/7 tuottaa osaamisen määrittelyä ja opintosisältöjä, pedagogisia ratkaisuja sekä oppimisympäristöjä, jotka vastaavat tulevaisuuden Soten osaamistarpeita sekä takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset ympärivuotiset oppimispolut. Hankkeessa vahvistetaan opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien digi-sote-osaamista, kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä, ohjausta ja näihin liittyvää osaamista sekä kehitetään uusia yhteistyömuotoja koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan kesken, korkeakoulujen välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti (mm. living lab oppimisympäristöt, yhteiskehittäminen, avoimet digi-oppimisympäristöt, nano-oppimiskokonaisuudet, osaamismerkit). Hanke uudistaa korkeakoulujen toimintatapoja, lisää ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia sekä vahvistaa monialaisen yhteistyön avulla opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia. Hanke rakentaa kehittämisyhteisöjä, jotka mahdollistavat uusien Sote-alueiden ja alueellisten ammattikorkeakoulujen laadukasta opetus- ja TKI-yhteistyötä. Tavoitteena on tulevien Sote-ekosysteemien vahvistaminen kehittämisyhteisöjen, yhteiskehittämisen ja nopeiden kokeilujen avulla.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube