Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiFast Track -hanke
Aloituspäivä1.11.2017
Lopetuspäivä31.10.2020
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMinna Tarvainen
KuvausTavoitteena on kehittää helposti toteutettava systemaattinen, yrityskohtaiset tarpeet huomioiva toimintamalli osaksi
Team Finland palvelumallia. Toimintamallin avulla yritysryhmän ja yksittäisten yritysten markkina-avauksia voidaan
nopeuttaa ja tehostaa Team Finlandin ydintoimijoiden ja kumppanien systemaattisemmalla yhteistyöllä. Erityistä
huomiota kiinnitetään valmistautumiseen ja jälkiseurantaan toteutuksen lisäksi.

Hankkeen aikana on tarkoitus koota maakuntastrategian kärkitoimialojen mukaisesti kolme (todennäköisesti saman
toimialan) yritysryhmää (yksi ryhmä/vuosi) jotka valmennetaan ja tuetaan viestinnällisen, markkinoinnillisen sekä
kulttuurisen osaamisen näkökulmista. Myös kohdemaahaan liittyvää toimialatietoutta lisätään yritysten tarpeiden
mukaisesti ja määrittelyiden perusteella. Yritykset osallistuvat kohdemaassa hyvin valmisteluihin tapaamisiin ja
yrityksiä tuetaan tarvittaessa myös saatujen kontaktien jälkihoitovaiheessa. On mahdollista että muodostetut
toimialayritysryhmät jatkavat yhteistyötä ja viestivät maakuntastrategian mukaisesti oman toimialansa osaamista
yhteisvoimin kansainvälisillä markkinoilla jos tämä koetaan tarpeelliseksi.

Hankkeen tavoitteena on jakaa yhteistyöverkoston kesken roolit ja vastuut niin että varmistetaan saatujen kokemusten
perusteella luodun toimintamallin jatkuvuus.
KehittämistarvePohjois-Savon alueella on huomattu tarve yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevien eri toimijoiden yhteistyön tiivistämiselle ja selkiinnyttämiselle sekä yritysten näkökulmasta katsottuna että myös toimijoiden itsensä mielestä. Tätä yhteistyön tiivistämistä ja selkiinnyttämistä on tehty alueella erityisesti v. 2016-2017 aikana Yritysten kansainvälistymisen aktivoiminen-hankkeen mahdollistamana.

Em. hankkeen aikana todettiin tarve myös samanlaiselle työlle alueen toimijoiden sekä ulkomaisten yhteistyössä toimivien tahojen kesken. Tämän nähdään edistävän alueen yritysten tehokasta kv-liiketoiminnan kasvua. Tämän haettavan hankkeen tarkoitus on edellisen hankkeen tapaan luoda tehokas, systemaattinen malli jota voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti.

Lisäksi Team Finland toiminta ja uuden Business Finlandin (Finpro & Tekes) synnyttäminen on murroksessa ja tällä hankkeelle on saatu TF ja BF toimijoiden tuki Suomessa (ml. pääkonttoritaso Helsingissä) ja maailmalla. Tällä hetkellä Team Finland - palveluista puuttuu selkeä yrityslähtöinen konsepti palveluiden laadukkaaseen toteuttamiseen maakunnista maailmalle, ml. yritysten valmistautumisen tukeminen kotimaassa sekä kontaktimatkat yksin ja ryhmissä.
ToimenpiteetHankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä on vuosittain (kolmen vuoden aikana) koota valittuun toimialaan liittyvä ja/tai
samasta kohdemarkkinasta kiinnostunut yritysryhmä. Yritysryhmät kootaan jo vientiä tekevistä yrityksistä sekä
viennissä vielä alkuvaiheessa olevista yrityksistä. Tämä toimintamalli mahdollistaa osaamisen välittymisen alueen
yritysten kesken. Hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten kanssa tarkennetaan toimenpiteitä ja yrityskohtaisia
tarpeita. Yritysryhmää valmistellaan viestinnällisen, myynnillisen/markkinoinnillisen, kulttuurisen sekä toimialaan
liittyvän osaamisen näkökulmista. Kohdemaassa puolestaan haetaan yritysryhmälle sopivia kontakteja ja ollaan
jatkuvassa yhteydessä hakuprosessin aikana hankeyrityksiin kontaktien valinnan/karsinnan osalta.

Ensimmäisen vaiheen aikana voidaan suunnitella ja toteuttaa myös toimialan yhteistä viestintää/markkinointia jossa on mahdollista myös vahvistaa alueen kansainvälistä tunnettuutta. Näin ollen hankeaikana voisi syntyä esim. kolmen
maakuntatoimialakärjen kv-näkyvyys.

Toisessa vaiheessa toteutetaan kontaktointimatka kohdemaahan. Matkan päätarkoitus on osallistuminen hyvin
valmisteltuihin tapaamisiin. Lisäksi matkan ohjelmaan voidaan sisällyttää yritysryhmän tarpeiden mukaisesti muuta
kohdemaahan/toimialaan liittyvää ohjelmaa joka tukee yhteistyösuhteiden syntymistä. On myös mahdollista yhdistää
matkaohjelmaan maakunnan muuta näkyvyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joka omalta osaltaan voisi
tehdä ohjelmasta vetovoimaisen ja kiinnostavan kohdemaasta haettaville kontakteille.

Kolmannessa vaiheessa eli matkan jälkeen yritysryhmän on mahdollista jatkaa jonkin aikaa vielä yhdessä ns
jälkihoitovaihe. Tässä vaiheessa on mahdollista sopia yritysryhmälle tapaamisia tiedon, osaamisen ja kokemusten
jakamista sekä mahdollisten jatkosuunnitelmien arviointia varten.

Jotta yrityksillä olisi kyvykkyyttä edetä myös hankkeen jälkeen, on tärkeää arvioida viennin edistämistä toteuttavien
paikallisten ja maailmalla sijaitsevien Team Finland toimijoiden kesken, miten yrityskohtaisia esille nousseita haasteita
voidaan yhteistyössä ratkaista myös jatkossa. Hankkeen aikana ja hankkeen loppuvaiheessa viestintä maakunnassa
sekä valtakunnallisesti mallin hyödyistä ja jatkosta varmistamaan että toimintamalli jää käytänteeksi.
TuloksetLaajasti ajateltuna hankkeen tuloksena syntyy valtakunnallisestikin tarpeellinen testattu malli joka tehostaa ja tekee
systemaattisemmaksi yritysten lähtemisen maakunnista maailmalle hakemaan yhteistyökumppanuuksia ja asiakkaita
sekä maakunnissa että kohdemaissa sijaitsevia verkostoja ja palveluita hyödyntäen

Alueellisesti tuloksena voidaan nähdä maakuntastrategian kärkitoimialojen tunnettuuden kasvaminen kansainvälisillä
markkinoilla sekä Järvisuomen/Savon alueen tunnettuuden kasvaminen laajemminkin kuin valitun toimialan osalta.
Yrityskohtaisesti tuloksena on parhaimmillaan kansainvälisen liiketoiminnan kehittyminen, kansainvälisen viestinnän,
markkinoinnin ja myynnin kehittyminen.

Yhteistyöverkostojen syntyminen sekä maakunnan alueella että kansainvälisesti. Startupit saavat vetoapua isommista
jo vientiä tekevistä yrityksistä.

Yritystukiorganisaatioiden /maakunnallisten toimijoiden näkökulmasta tuloksena voidaan nähdä roolien ja vastuiden
selkiintyminen. Myös organisaatioiden oman toiminnan kehittyminen on tavoitteena. Erityisenä tuloksena nähdään maakuntien toimijoiden ja kohdemaissa sijaitsevien toimijoiden yhteistyön kehittyminen.
KumppanitOsatotetuttajana hankkeessa on Kuopion alueen kauppakamari. Hankkeen tahtotilana on toimia tiiviissä yhteisyössä myös mm. seuraavien tahojen kanssa:

Team Finland organisaatiot
- Team Finland organisaatiot ovat keskeisessä roolissa hankkeen toiminta-aikana ja hankkeen päättymisen jälkeen;
organisaatioiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kunkin yritysryhmän osalta suunniteltaessa hankkeen
toimenpiteiden sisältöjä yritysryhmän tarpeiden perusteella.

Kuopion kaupunki
- Kuopion kaupunki on ilmoittanut yhteistyöhalukkuudesta tämän hankkeen kanssa. Kaupungin roolina voidaan nähdä
aluemarkkinointi ja estraadin rakentaminen. Hanke vastaa toimialojen näkyvyydestä ja kansainvälistymisen
edistämisestä ja kaupunki aluemarkkinoinnista. Yhdessä voidaan luoda vetovoimainen kokonaisuus. Tästä
yhteistyömahdollisuudesta käydään tarkemmat keskustelut kaupungin kanssa.

Muut seutukunnat/kaupungit maakunnan alueella
- Maakunnan muiden kuntien/kaupunkien kanssa sovitaan mahdollisesta yhteistyöstä soveltuvin osin.
Maakunnan yritysneuvojat, sekä kehitysyhtiöt
- Maakunnan yritysneuvojat ym kehittämisorganisaatioiden edustajat pidetään tietoisina toimenpiteistä ja
toimintamallin kehittämisestä.

Itä-Suomen yliopisto
- Keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä.

Kuopion terveysteknologian innovaatiokeskittymä ja mahdolliset muut toimialakohtaiset toimijat
- Innovaatiokeskittymän kanssa on sovittu yhteistyöstä; yhteistyön tarkempi muoto neuvotellaan hankkeen
alkuvaiheessa.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube